Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Шишков Вiктор Сергiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2013
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА 507
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
01354088
1.4. Місцезнаходження емітента
Київська, Бiлоцеркiвський, 09100, М.БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ПАВЛIЧЕНКО, 29А
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(04563) 5-31-33 (04563) 5-31-34
1.6. Електронна поштова адреса емітента
spmk507@mail.ru
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2013
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 81   26.04.2013
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці kgrsai-cunic в мережі Інтернет 26.04.2013
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X
е) інформація про рейтингове агентство X
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди X
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду X
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки У зв'язку з тим, що у вiдповiдностi до вимог Рiшення Держаної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1591 пункт 3.8 "Iнформацiя про органи управлiння емiтента" не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства, тому ця iнформацiя вiдсутня.Емiтент не випускав iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, похiднi цiннi папери, iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, сертифiкати ФОН, похiднi цiннi папери, тому таблицi «Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН)», «Iнформацiя про похiднi цiннi папери», «Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за кожним випуском облiгацiй)», «Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за iпотечними цiнними паперами)», «Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за сертифiкатами ФОН)», «Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами))» не заповненi. Акцiї емiтента випущенi в бездокументарнiй формi, тому iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв акцiй вiдсутня. У зв'язку з тим, що випуску цiльових облiгацiй у звiтному перiодi не проводилось "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi)" вiдсутнiй. Не заповненi роздiли "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї", "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" оскiльки вид дiяльностi емiтента не класифiкується як переробна, добувна промисловiсть, виробництво та розподiлення електроенергiї, газу, води тому вiдповiдна iнформацiя не зазначається. Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. Рейтингова оцiнка не проводилась, намiрiв не було. Засновникiв та/або учасникiв (фiзичних осiб) немає Осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента (юридичнi особи) немає. Дивiденди за звiтний перiод не нараховувались. Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не проводився. Особлива iнформацiя не виникала протягом звiтного року. Корпоративний секретар не обирався.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА 507
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "СПМК-507"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
09100
3.1.5. Область, район
Київська, Бiлоцеркiвський
3.1.6. Населений пункт
М.БIЛА ЦЕРКВА
3.1.7. Вулиця, будинок
ВУЛ. ПАВЛIЧЕНКО, 29А
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А00 № 046839
3.2.2. Дата державної реєстрації
12.02.1997
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ БIЛОЦЕРКIВСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТIВ
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
141436
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
141436
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦIОНЕРНИЙ БАНК"
3.3.2. МФО банку
380537
3.3.3. Поточний рахунок
2600509030006
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
3.3.5. МФО банку
д/н
3.3.6. Поточний рахунок
0
3.4. Основні види діяльності
77.32 [2010]Надання в оренду будiвельних машин i устатковання
41.20 [2010]Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
43.99 [2010]Iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи, н. в. i. у.
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Господарська дiяльнiсть пов’язана iз створенням об’єктiв архiтектури Серiя АВ № 516263 18.06.2010 Видана Iнспекцiєю державного архiтектурно-будiвельного контролю у Київськiй областi 18.06.2015
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): по закiнченню строку буде продовжено термiн дiї лiцензiї
 
3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання Місцезнаходження об'єднання
не входить д/н
Опис ПАТ "СПМК 507" не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств
 
3.7. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/н уповноважене рейтингове агентство 01.01.1900 Послугами рейтинг. Агенст. не користивул

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України 19028107 01000 м. Київ пл. Лесi Українки, 1 0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
фiзичнi особи - 135 осiб д/н д/н д/н 100
Усього 100

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньо облiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 15 Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 2 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 5 Фонд оплати працi: 245,3 Розмiр фонду оплати працi вiдносно попереднього року збiльшився на 31,6 тис.грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: для забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв спiвпраця починається з учбових закладiв, де готують спецiалiстiв потрiбного профiлю. Вони проходять виробничу практику та одержують поглибленi практичнi навики i знання. Кожному призначається професiонал-наставник, який несе персональну вiдповiдальнiсть за якiснi показники професiоналiзму майбутнього спецiалiста.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шишков Вiктор Сергiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СМ 471033 28.03.2002 МВ № 2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в Київськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1943
6.1.5. Освіта**
Середньо-спецiальна, Київський технiкум Харчової промисл.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
33
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова правлiння ВАТ"СПМК-507"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова Спостережної ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шишков Володимир Вiкторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СК 291863 09.07.1996 МВ №2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС в Київськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1970
6.1.5. Освіта**
вища, НАУ, iнженер
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник транспортного вiддiлу "Укрсоцбанк"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа дала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсi
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Буняєв Петро Федорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СК 150088 02.04.1996 МВ №2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в Київськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1966
6.1.5. Освіта**
середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
водiй автокрана ПАТ "СПМК-507"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа дала згоду на розкриття паспортних даних
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Волошин Микола Петрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СМ 674149 22.01.2005 Бiлоцеркiвським МВМ №2 ГУ МВС України в Київськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1953
6.1.5. Освіта**
сердньо-спецiальна, Ржищевський будiвельний технiкум
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
29
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
головний iнженер, ВАТ"СПМК-507"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа дала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дiхтяр Тетяна Володимирiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СМ 312469 23.01.2001 МВ № 1 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС в Київськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1967
6.1.5. Освіта**
Бiлоцеркiвська бухгалтерська школа
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
25
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
бухгалтер, ВАТ"СПМК-507"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа дала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Спостережної ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Балас Валерiй Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СК 121064 19.01.1996 МВ № 2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС в Київськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1963
6.1.5. Освіта**
середньо-спецiальна, Бiлоцеркiвське ПТУ №15
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
водiй автокрана ПАТ "СПМК-507"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа дала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Правлiння, головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Безкровна Тетяна Вiкторiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СК 249379 05.07.1996 МВ № 2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС в Київськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1968
6.1.5. Освіта**
середньо-спецiальна, Харкiвський буд. технiкум.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
23
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ст.бухгалтер ВАТ"СПМК-507"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа дала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Верзун Василь Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СК 671256 25.11.1997 МВ № 1 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС в Київськiй обл
6.1.4. Рік народження**
1951
6.1.5. Освіта**
середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
35
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
токар, ВАТ"СПМК-507"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа дала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бородiна Юлiя Володимирiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СМ 216687 15.02.2000 Бiлоцеркiвський РВ ГУ МВС україни в Київськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1983
6.1.5. Освіта**
вища, НАУ, економiст
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Мережа Iнтернет магазинiв, головний економiст
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа дала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Спостережної ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Река Василь Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СК 640510 03.10.1997 Бiлоцеркiвський вiддiл №2 МУГУ МВС України в Київськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1965
6.1.5. Освіта**
середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
водiй автокрана, ВАТ"СПМК-507"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пантелейчук Нiна Дмитрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СТ 274746 09.11.2011 МВ №1 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в Київськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1954
6.1.5. Освіта**
середньо-спецiальна, Київський торговий технiкум
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
23
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Товарознавець ПАТ "СПМК-507"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа дала згоду на розкриття паспортних даних
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова правлiння Шишков Вiктор Сергiйович СМ 471033 28.03.2002 МВ № 2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в Київськiй обл. 24.04.1998 79761 14.0984 79761 0 0 0
Голова Спостережної ради Шишков Володимир Вiкторович СК 291863 09.07.1996 МВ №2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС в Київськiй обл. 28.12.2002 183684 32.468 183684 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсi Буняєв Петро Федорович СК 150088 02.04.1996 МВ №2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в Київськiй обл. 24.01.1998 3361 0.594084 3361 0 0 0
Член Правлiння Волошин Микола Петрович СМ 674149 22.01.2005 Бiлоцеркiвським МВМ №2 ГУ МВС України в Київськiй обл. 24.04.1998 16791 2.96795 16791 0 0 0
Член Правлiння Дiхтяр Тетяна Володимирiвна СМ 312469 23.01.2001 МВ № 1 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС в Київськiй обл. 27.04.1998 6972 1.23235 6972 0 0 0
Член Спостережної ради Балас Валерiй Васильович СК 121064 19.01.1996 МВ № 2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС в Київськiй обл. 24.01.1998 1458 0.257713 1458 0 0 0
Член Правлiння, головний бухгалтер Безкровна Тетяна Вiкторiвна СК 249379 05.07.1996 МВ № 2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС в Київськiй областi 24.04.1998 2972 0.52532 2972 0 0 0
Член Правлiння Верзун Василь Iванович СК 671256 25.11.1997 МВ № 1 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС в Київськiй обл 24.04.1998 4187 0.74008 4187 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Бородiна Юлiя Володимирiвна СМ 216687 15.02.2000 Бiлоцеркiвський РВ ГУ МВС україни в Київськiй обл. 24.01.1998 2000 0.353516 2000 0 0 0
Член Спостережної ради Река Василь Миколайович СК 640510 03.10.1997 Бiлоцеркiвський вiддiл №2 МУГУ МВС України в Київськiй обл. 24.02.1998 3313 0.5856 3313 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Пантелейчук Нiна Дмитрiвна СТ 274746 09.11.2011 МВ №1 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в Київськiй обл. 24.04.1998 486 0.0859 486 0 0 0
Усього 304985 53.908913 304985 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
д/н д/н д/н Київська д/н д/н д/н 01.01.1900 0 0 0 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Шишков Володимир Вiкторович СК 291863 19.07.1996 МВ №2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в Київськiй обл. 08.07.2010 183684 32.468 183684 0 0 0
Шишков Вiктор Сергiйович СМ 471033 28.03.2002 МВ №2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в Київськiй обл. 08.07.2010 79761 14.0984 79761 0 0 0
Усього 263445 46.5664 263445 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 10.05.2012
Кворум зборів** 61.2
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання голови та секретаря зборiв та членiв лiчильної комiсiї; 2.Звiт правлiння про результати дiяльностi Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3.Звiт Спостережної ради товариства про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2011р та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4.Звiт ревiзiйної комiсiї про пiдсумки фiнансової дiяльностi товариства за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5.Затвердження рiчного звiту, результатiв дiяльностi та балансу Товариства за 2011 рiк та напрямкiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк. 6.Розподiл прибутку або збиткiв товариства за 2011 рiк з урахуванням вимог передбачених Законом Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiї до перелiку питань не подавалися. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: не iнiцiювалися Результати розгляду питань порядку денного: вiдображенi в протоколi загальних зборiв акцiонерiв №1/12 вiд 10.05.2012р.

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1990 01.01.1900
Дата виплати дивідендів 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900
Опис Рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось. Дивiденди не виплачувались.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України»
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Б. Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 377-7263
Факс (044) 279-12-49
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ АФ "Довiра"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20607804
Місцезнаходження 09100 Україна Київська Бiлоцеркiвський м.Бiла Церква бул. 50 рiччя Перемоги, 99 кв.94
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0466
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2006
Міжміський код та телефон (04563) 4-47-03
Факс (04563) 4-47-03
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Перевiрка проведена згiдно договору на проведення аудиту вiд 26 лютого 2012 року №26 /02-12.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НВП "Магiстр"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34045290
Місцезнаходження 04655 Україна м. Київ Оболонський м. Київ вул. Полярна, 20, лiтера А, офiс 6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності сер. АД № 075883
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2012
Міжміський код та телефон (044) 500-1607
Факс (044) 500-1608
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис Зберiгач здiйснює ведення депозитарного облiку рахункiв акцiонерiв на пiдставi договору з емiтентом № 64-Е вiд 02.11.2010р.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15.10.2010 501/10/1/2010 Терiторiальне Управлiння ДКЦПФР в м.Київi та Київськiй обл. UA 4000100382 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 565744 141436 100
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх органiзованих ринках не здiйснюється. Заяви про допуск на бiржi не подавались.Факт лiстингу/делiстингу вiдсутнiй. .Iншi цiннi папери не випускались.
 
11.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено (шт.) Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7
1 01.01.1900 0 01.01.1900 д/н д/н 0

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ПАТ "СПМК-507" виконує механiзованi будiвельно-монтажнi роботи. СПМК-507 була органiзована 46 рокiв тому як державна пiдвiдомча структура, що входила до складу тресту "Бiлоцеркiвсiльбуд". пiдприємство виконувало будiвельно-монтажнi роботи в 10 районах Київської областi. На пiдставi конференцiї трудового колективу тресту "Бiлоцеркiвсiльбуд" вiд 11/03/91р. державне пiдприємство було перетворене в структурний пiдроздiл орендного державно-кооперативного тресту "Бiлоцеркiвсiльбуд". 2 лютого 1997 р. загальнi збори членiв трудового колективу СПМК-507 прийняли рiшення про створення акцiонерного товариства та приватизацiю майна. ВАТ "СПМК-507" було створене у вiдповiдностi з наказом Регiонального вiддiлення ФДМУ по Київськiй обл.. вiд 4 лютого 1997 року № 7/10-ВП, шляхом перетворення СПМК-507, структурного пiдроздiлу орендного державно-кооперативного тресту "Бiлоцеркiвсiльбуд" у ВАТ.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
В зв'язку з скороченням обсягiв робiт та вiдсутнiстю замовникiв пiдприємство значно скоротило чисельнiсть працiвникiв спускового складу. Велика кiлькiсть технiки не експлуатується iз-за вiдсутностi фронту робiт. ступiнь зносу основних засобiв на 01/01/2012р. становить 87,8% вiдповiдно ступiнь придатностi ОФ становить лише 12,2%, тому ПАТ "СПМК-507" має в своєму складi лише одну дiльницю, якi займаються виконанням БМР, а також дiльницю по ремонту та технiчному обслуговуванню будiвельної технiки.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Звiтнiсть пiдприємства за 2012р. трансформована вiдповiдно до наказу Мiнфiну України та рекомендацiй схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 21/12/99р. № 268. 1.амортизацiя ОФ i нематерiальних активiв. Основнi засоби вiдокремленi в облiку з урахуванням обов'язкових до оцiнок за рiш. Кабмiну, починаючи з 1992р. Iндексацiя балансової вартостi ОФ не проводилася. Для нарахування амортизацiї пiдприємство застосовує норми та методи нарахування амортизацiї основних засобiв, що дозволяє податкове законодавство України. Нематерiальнi активи товариства є гудвiл. 2.Запаси. Облiк запасiв ведеться по цiнах придбання, включаючи витрати на доставку. Незавершене виробництво на пiдприємствi вiдсутнє. 3.Iнвестицiї. Iнвестицiй товариство не має. 4.Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть за виконанi роботи несплачена в строк. 5.Визнання доходу. Дохiд вiд продажу, робiт, послуг товарiв визначається по фактичному виконанню БМР, згiдно актiв виконаних робiт. 6.Податки. В звiтному перiодi пiдприємство нарахувало i сплачувало до бюджету та цiльових фондiв слiдуючи податки та збори: - ПДВ - прибутковий податок з громадян - орендна плата за землю - єдиний соцiальний внесок - екологiчний податок -єдиний податок податки нараховувались у вiдповiдностi до дiючого податкового законодавства України
Текст аудиторського висновку
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi ПАТ «СПМК-507» за 2012 рiк. Мiсце складання : м. Бiла Церква Кому: Керiвництву , акцiонерам ПАТ «СПМК-507» 1. ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ 1.1. Основнi вiдомостi про замовника. Iдентифiкацiйнi реквiзити, мiсцезнаходження Повне найменування Публiчне акцiонерне Товариство «Cпецiалiзована пересувна механiзована колона № 507» Код за ЄДРПОУ 01354088 Мiсцезнаходження 09100, Київська область ,м. Бiла Церква, вул. Павлiченко, б.29-а Телефон 045635-31-33 Iнформацiя про державну реєстрацiю пiдприємства Дата проведення державної реєстрацiї 12.02.1997 року №13531200000000800 Орган, що видав свiдоцтво Виконавчий комiтет Бiлоцеркiвської мiської Ради Київської областi Основнi види дiяльностi Послуги будiвельних машин i устаткування Зареєстрований статутний капiтал 141 тис.грн. Керiвник Товариства Шишков Вiктор Сергiйович Головний бухгалтер Безкровна Тетяна Вiкторiвна Iншi вiдомостi Вiдокремленi пiдроздiли вiдсутнi Кiлькiсть працiвникiв 18 чол Договiр на проведення аудиту Вiд 7 квiтня 2013 року № 07/04-13 Мета перевiрки: Висловлення думки аудитора щодо вiдповiдностi чинному законодавству iнформацiї стосовно показникiв фiнансової звiтностi . 1.2 Опис аудиторської перевiрки ТОВ АФ «ДОВIРА» проведено аудиторську перевiрку Публiчного акцiонерного Товариства (далi» ПАТ « Спецiалiзована пересувна механiзована колона №507 » або Товариство) станом на 31 грудня 2012 року, про що 22 квiтня 2013 року складено наступний аудиторський висновок. Аудитор в своїй роботi керувався законодавством України в сферi господарської дiяльностi , встановленим порядком ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi, Мiжнародними стандартами аудиту , Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi та Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженими Рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.11 №1360, згiдно з якими вимагається, щоб планування та проведення аудиту здiйснювалось з метою збору достатньої iнформацiї про те, що фiнансова звiтнiсть не мiстить в собi суттєвих помилок. Керуючись власним досвiдом, застосувавши оцiночний метод ступеня аудиторського ризику , вважаємо, що у данiй перевiрцi iснував середнiй аудиторський ризик. Перевiрку окремих фiнансових операцiй здiйснено вибiрково. Аудитором були виконанi такi види робiт ( напрямки перевiрки): • визначення вiдповiдностi фiнансової звiтностi основним принципам облiку, встановленими облiковою полiтикою пiдприємства та загальноприйнятим принципам облiку; • аналiз (шляхом тестування) аудиторських доказiв, якi дають змогу пiдтвердити зазначенi у звiтностi суми i показники, та наведенi пояснення до них; • дослiдження суттєвих облiкових оцiнок, зроблених керiвництвом пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi; • оцiнка надiйностi систем бухгалтерського облiку i внутрiшнього контролю пiдприємства, можливостi виникнення помилок i їх суттєвого впливу на звiтнiсть; • здiйснення аналiтичного вибiркового контролю; • оцiнка загального подання фiнансової звiтностi; • оцiнка фiнансового стану. 1.3. Опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi примiтки до фiнансової звiтностi згiдно з нацiональною концептуальною основою фiнансової звiтностi з розкриттям iнформацiї про рiвень вiдповiдностi МСФЗ. Пiд час аудиту було перевiрено повний комплект фiнансової звiтностi , яка включає: Баланс станом на 31 грудня 2012 року (ф.1), Звiт про фiнансовi результати (ф.2), Звiт про рух грошових коштiв (ф.3), Звiт про власний капiтал (ф.4) та iнформацiю в примiтках до рiчної фiнансової звiтностi. Фiнансовi звiти акцiонерного товариства складенi згiдно з нацiональною концептуальною основою фiнансової звiтностi з розкриттям iнформацiї про рiвень вiдповiдностi мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi (МСФЗ). Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти)бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства. Пiдприємство вперше складає фiнансову звiтнiсть за МСФЗ вiдповiдно до МСФЗ 1 «Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». Для складання Балансу за МСФЗ станом на 31.12.2012 р. використовувалися показники Балансу минулого року iз наступними змiнами: - перевизнанням усiх активiв i зобов'язань за вимогами МСФЗ; - застосуванням МСФЗ для оцiнки усiх визнаних за нацiональними стандартами активiв i зобов'язань; - виключенням з активiв i зобов'язань тих, якi не можуть бути визнанi за МСФЗ; - перекласифiкацiєю статей активiв, зобов'язань i компонентiв власного капiталу згiдно з пiдходами МСФЗ. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Пiд час аудиту зроблено дослiдження шляхом проведення вибiркової перевiрки на вiдповiднiсть даних первинних документiв даним синтетичного та аналiтичного облiку, тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовому звiтi, а також оцiнку вiдповiдностi трансформованої звiтностi основним нормативним вимогам щодо бухгалтерського облiку на основi МСФЗ. При перевiрцi застосовувалися метод вибiркової документальної перевiрки i метод порiвняння та зiставлення форм звiтностi з даними Головної книги, журналiв-ордерiв та первинних документiв за 2012 рiк з метою одержання достатньої упевненостi у тому, що звiтнiсть не мiстить помилок суттєвого характеру. У фiнансовiй звiтностi вiдображена iнформацiя, необхiдна внутрiшнiм й зовнiшнiм користувачам фiнансової звiтностi. На думку аудитора, проведена аудиторська перевiрка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку. 1.4. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi , складеної вiдповiдно до МСФЗ та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 1.5. Вiдповiдальнiсть аудитора Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. 2. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК. Концептуальна основа фiнансової звiтностi ПАТ «СПМК-507» визначається нацiональними стандартами (положеннями) бухгалтерського облiку в Українi. Результати перевiрки дають можливiсть зробити висновок про те, що фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi дiйсних облiкових даних . Показники окремих форм звiтностi вiдповiдають один одному. Ми провели аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв акцiонерного товариства, що включають: баланс станом на 31 грудня 2012 року (ф.1) та звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк (ф.2), Звiт про рух грошових коштiв (ф.3), Звiт про власний капiтал (ф.4) та iнформацiю щодо примiток до рiчної фiнансової звiтностi» (ф.5). Згiдно статтi 4 МСА 120 «Концептуальна основа мiжнародних стандартiв аудиту» аудиторський висновок щодо надiйностi фiнансової звiтностi дає користувачам високий, але не абсолютний рiвень упевненостi. Ми виражаємо умовно-позитивний висновок щодо фiнансової звiтностi пiдприємства. На нашу думку, фiнансова звiтнiсть за винятком обмежень, викладених в наступному параграфi, достовiрно по всiх суттєвих аспектах вiдображає фiнансовий стан ПАТ «СПМК-507» станом на 31.12.2012 р., а також результати його дiяльностi та рух грошових коштiв за минулий рiк, згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки . Пояснювальний параграф. Система бухгалтерського облiку активiв, яка прийнята в Товариствi, вiдповiдає законодавчим та нормативним вимогам, хоча мали мiсце несуттєвi вiдхилення у застосуваннi Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, зокрема вiдсутнiсть повноти звiрки заборгованостi з дебiторами-кредиторами. Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам у 2012 роцi не створено, чим порушено вимоги П(С)БО 11 "Зобов'язання" . Товариство не розглянуло питання щодо переоцiнки активiв (зокрема, основних засобiв) , по яких необхiдно застосовувати норму ПСБО 28 «Зменшення корисностi активiв» стосовно перевiрки iснування чи втрачання ознак зменшення їх корисностi, оскiльки вартiсть проведення такої переоцiнки перевищує вигоди користувача.. Аудитор не мав можливостi виконати такi необхiднi аудиторськi дослiдження як спостереження за iнвентаризацiєю основних засобiв, товарно-матерiальних запасiв, дебiторської та кредиторської заборгованостi на дату складання фiнансової звiтностi товариством. Цi роботи проведено без участi незалежного аудитора, оскiльки дата проведення iнвентаризацiї передувала датi проведення аудиту. Роздiл 3. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ 3.1. Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до Нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку України та МСФЗ Органiзацiя бухгалтерського облiку на пiдприємствi в 2012 роцi здiйснювалась вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику, вимогам, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-X1V i Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку №1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», затвердженого наказом Мiнфiну України 31.03.99 р. №89 й iншим нормативним документаv/ Вартiсть активiв Товариства, що вiдображена у фiнансових звiтах станом на 31.12.2012 року, складає 657 тис..грн., в т.ч. необоротнi активи 239 тис.грн.(36,4%), оборотнi активи 418 тис. грн. (63,6 %). Необоротнi активи У ходi перевiрки аудиторами було одержано достатньо свiдчень, що основнi засоби, вiдображенi в балансi в сумi 239 тис. грн. (первiсна вартiсть 1955 тис. грн., знос 1716 тис.грн.) вiдповiдають критерiям визнання активiв вiдповiдно до нацiональних та мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. При нарахуваннi зносу основних засобiв застосовувалися норми i методи нарахування амортизацiї прямолiнiйним методом, як i передбачено облiковою полiтикою. Знос основних засобiв в цiлому по пiдприємству за 2012 рiк склав 87,7%. В 2012 роцi капiтальних iнвестицiй в придбання необоротних активiв не здiйснювалось. Вибутя основних засобiв склало 287 тис.грн. В розрiзi груп вибуло: машин та обладнання ( первiсна вартiсть 707 тис.грн., знос 601 тис.грн.), транспортних засобiв (первiсна вартiсть 534тис.грн., знос 473 тис.грн.), iнструменти (первiсна вартiсть 1тис.грн., знос 1 тис.грн.). Класифiкацiя, визнання та оцiнка основних засобiв вiдповiдають визначеним методологiчним засадам формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про основнi засоби у фiнансовiй звiтностi згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку П(С)БО № 7 "Основнi засоби» та МСБО 16 «Основнi засоби». По результатах фiнансової звiтностi за 2012 рiк Товариство не розглянуло питання щодо переоцiнки активiв (зокрема, основних засобiв) , по яких необхiдно застосовувати норму ПСБО 28 «Зменшення корисностi активiв» стосовно перевiрки iснування чи втрачання ознак зменшення їх корисностi, оскiльки вартiсть проведення такої переоцiнки перевищує вигоди користувача. Нематерiальних активiв на балансi пiдприємства не облiковується. Оборотнi активи Запаси Станом на 31.12.2012р. в залишках числиться виробничих запасiв на суму 107 тис.грн., що на 31 тис. бiльше, нiж на початок року. Збiльшення виробничих запасiв вiдбулося за рахунок оприбуткування металобрухту вiд списання основних засобiв. Облiк запасiв ( сировина, матерiали, паливо, тара, малоцiннi та швидкозношуванi предмети, товари) здiйснювався вiдповiдно до П(С)БО 9 «Запаси» ( наказ МФУ вiд 20.10.1999р. №246 зi змiнами). Облiковою полiтикою пiдприємства визначено метод оцiнки вибуття запасiв ФIФО. На протязi звiтного перiоду метод вибуття запасiв не змiнювався. В зв’язку з використанням застарiлої технiки, скороченням дiяльностi пiдприємства - в структурi виробничих запасiв облiковувались нелiквiди-запчастини з довгим термiном зберiгання. Уцiнка цих матерiальних цiнностей не проводилась. Вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi» №996-IV вiд 16.07.1999р. та Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України №69 вiд 11.08.1994р. на пiдприємствi проведено рiчну iнвентаризацiю майна станом на 01.11.2012р. Згiдно протоколiв про результати iнвентаризацiї нестач та надлишкiв не встановлено. Аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних запасiв та необоротних активiв, оскiльки час її проведення передував часу проведення аудиторської перевiрки. Облiк грошових коштiв Бухгалтерський облiк та документальне оформлення касових операцiй у Товариствi вiдповiдає вимогам "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженому постановою Правлiння Нацiонального Банку України вiд 15.12.2004р. №637. Ведення та документальне оформлення Товариством операцiй по розрахунковому та iнших банкiвських рахунках вiдповiдає вимогам вiдповiдних нормативних актiв, зокрема, "Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi", затвердженої постановою НБУ вiд 21.01.2004р.№22 та iнш. Iз суми надходжень грошових коштiв 611 тис.грн. надiйшло: вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, послуг 531 тис.грн., авансiв вiд покупцiв, вiд реалiзацiї основних фондiв 42 тис.грн., цiльового фiнансування 2 тис.грн.,iншi надходження 26 тис.грн. Витрачено 614 тис.грн: на оплату товарiв, робiт, послуг 122 тис.грн., працiвникам 165 тис.грн.,витрат на вiдрядження 7 тис.грн., ПДВ 48 тис.грн.,податок на прибуток 1 тис.грн., iншi податки i збори 163 тис.грн., iншi витрачання 108 тис.грн. Чистий рух коштiв становить 3 тис.грн. (витрати). На кiнець року залишки грошових коштiв склали 1 тис.грн. Облiк грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснювався в нацiональнiй валютi. Залишки грошових коштiв, якi вiдображенi в балансi в ряд 230,240 вiдповiдають сумi залишку в касових книгах пiдприємства та у виписках з банкiвських рахункiв. Лiмiту залишку готiвки в касi пiдприємство дотримується. Облiк дебiторської заборгованостi. Формування у бухгалтерському облiку Товариства iнформацiї про дебiторську заборгованiсть та її розкриття у фiнансовiй звiтностi вiдповiдає вимогам П(С)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть". Дебiторська заборгованiсть, яка рахується в балансi Товариства, за термiнами погашення, вiднесена до поточної. Аналiтичнi данi дебiторської заборгованостi вiдповiдають даним синтетичного облiку. Поточна дебiторська заборгованiсть за, товари та послуги визнана пiдприємством активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї , товарiв та послуг i оцiнена по первiснiй вартостi Станом на 31.12.2012 року дебiторська заборгованiсть незначна i складає 308 тис.грн., в т.ч.: - за товари, роботи,послуги 302тис.грн.; - за виданими авансами 2 тис.грн.; - iнша поточна заборгованiсть 4 тис.грн.; - iншi оборотнi активи 2 тис.грн. Основним споживачами послуг будiвельної технiки, якi мають заборгованостi є ПП «Рiвень» - 105 тис.грн., ТОВ «БЦ Мiськбуд» - 84 тис.грн., ВАТ «Київмiськбуд» 36 тис.грн. Згiдно облiкової полiтики при визначеннi резерву застосовується метод платоспроможностi окремих дебiторiв. В 2012 роцi резерв сумнiвних боргiв не створено. По вiдношенню до попереднього року дебiторська заборгованiсть скоротилась на суму 37 тис.грн.(11%). В ряд.250 «Iншi оборотнi активи» вiдображенi суми заборгованостi по цiльовим надходження ЧАЕС в сумi 2 тис.грн. На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами активiв подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно, вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України та вимог МСФЗ, за винятком впливу чинникiв, якi викладенi в даному параграфi. 3.2. Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про зобов’язання вiдповiдно до Нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку України та МСФЗ Класифiкацiя, визнання, облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 11 "Зобов'язання". Показники балансу на 31.12.2012 р., що характеризують стан розрахункiв вiдповiдають даним регiстрiв аналiтичного та синтетичного бухгалтерського облiку. Зобов'язання Товариства, що склалися на дату балансу, оцiненi за первiсною вартiстю (сумою погашення). Зобов’язання пiдприємства станом на 31.12.2012 року складають 225 тис.грн., з них : - довгостроковi зобов’язання 17 тис. грн.. (безвiдсоткова фiнансова допомога); - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 14 тис.грн.; - за розрахунками з бюджетом 16 тис.грн; - за розрахунками з оплати працi в сумi 59 тис. грн..; - зi страхування 8 тис.грн.; - iншi поточнi зобов’язання 111тис.грн. Основнi суми зобов’язань становлять безвiдсоткова фiнансова допомога та поточна заборгованiсть з оплати працi. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - становить незначну суму (2,1 % активiв балансу). Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам не створено, чим порушено вимоги П(С)БО 11 "Зобов'язання". Перевiркою не встановлено фактiв порушень облiку операцiй з розрахункiв по заробiтнiй платi та пiдзвiтними особами. Всi нарахування на заробiтну плату були здiйсненi повнiстю та сплаченi своєчасно. Синтетичний облiк розрахункiв з робiтниками та службовцями по оплатi працi здiйснюється на рахунку №66 «Розрахунки по оплатi працi». Аналiтичний облiк розрахункiв з персоналом ведеться за кожним працiвником, видами виплат та утримань. Фонд оплати за 2012 рiк склав 245 тис. грн. проти минулого року 216 тис.грн. Чисельнiсть працiвникiв не скорочувалась. Заборгованiсть по заробiтнiй платi становить 59 тис.грн., або в розрахунку на 1 працюючого 3,3 тис.грн. Заборгованiсть зi страхування становить 8 тис.грн. В 2012 роцi сплачено податку на прибуток в сумi 1 тис.грн., ПДВ 48 тис.грн., iнших податкiв в сумi 163 тис.грн.. Заборгованiсть на кiнець року по податках склала 16 тис.грн На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами забезпечень та зобов'язань, подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України та вимог МСФЗ, за винятком впливу чинникiв, якi викладенi в даному параграфi. 3.3. Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до Нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку України та МСФЗ Облiк власного капiталу товариства ведеться на балансових рахунках: 40 "Статутний капiтал", 42 "Додатковий капiтал", 44 "Нерозподiлений прибуток (непокритi збитки)". Власний капiтал Товариства складає на початок звiтного перiоду – 473 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду – 432 тис.грн.: В порiвняннi з даними попереднього року зменшення власного капiталу на 41 тис.грн. або на 8,7% вiдбулося , в основному, за рахунок отримання збитку поточного року та коригування зменшення додаткового капiталу в результатi вибуття основних засобiв, якi були ранiше до оцiненi. Розмiр статутного капiталу станом на 31.12.2012 року становить: заявлений – 141436,00 грн., сплачений – 141436,00 грн. Статутний капiтал ПАТ «СПМК-507» подiлено на 565744 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Статутний капiтал сплачено у повному обсязi. Випуск акцiй в 2012 роцi не проводився. За 2012 рiк Товариством отримано доходiв у сумi 659 тис.грн. , з них дохiд вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг 418 тис.грн., iншi доходи 241 тис.грн. Доходи вiдображенi у бухгалтерському облiку вiдповiдно до П(С)БО 15 «Доходи» (наказ МФУ вiд 29.111999 р.№290 зi змiнами). Визнання доходу вiд реалiзацiї продукцiї , товарiв, робiт, послуг вiдповiдає методу нарахувань. Ведення бухгалтерського облiку ПДВ вiдповiдає Методичним рекомендацiям ведення бухгалтерського облiку податку на додану вартiсть (наказ МФУ вiд 01.07.1997 р. № 141 зi змiнами). Витрати Товариства за звiтний рiк склали 700 тис.грн.. В структурi витрат числяться: собiвартiсть реалiзованих товарiв, робiт, послуг 455 тис.грн., адмiнiстративнi витрати 205 тис.грн, iншi витрати 40 тис.грн. Складовими операцiйних витрат ( в розрiзi елементiв витрат ) є витрати на оплату послуг та придбання матерiалiв для ведення основної дiяльностi (34%), амортизацiя (15%), заробiтна плата з нарахуваннями (51%). Витрати вiдображенi в бухгалтерському облiку вiдповiдно до П(С)БО 16 «Витрати». Чистий збиток за звiтний перiод складає 41 тис.грн., в тому числi вiд операцiйної дiяльностi збиток 242 тис.грн. та прибуток вiд iнших операцiй 201 тис.грн. (реалiзацiя основних засобiв). На нашу думку, фiнансовi звiти, що додаються, подають достовiрно, в усiх суттєвих аспектах iнформацiю про доходи, витрати та власний капiтал вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України та вимог МСФЗ. 4. Висловлення думки щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв Згiдно вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням ДКЦПФР № 1360 вiд 29.09.2012 року, аудитор висловлює думку щодо: Вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства. • Розрахункова вартiсть чистих активiв, на кiнець звiтного перiоду 432 тис.грн. є бiльшою за розмiр статутного капiталу ( 141 тис грн.), що вiдповiдає вимогам Цивiльного кодексу України. Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних папарiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю. • Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть") не виявлено. 5. Виконання значних правочинiв. Протягом 2012 року на ПАТ «СПМК-507» не виконувались значнi правочини (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними рiчної звiтностi , тобто на суму 65,7 тис.грн. i бiльше). 6. Iнформацiя за п. 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» В ходi перевiрки аудитори отримали iнформацiю щодо дiй, якi могли вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок». В 2012роцi змiн не вiдбулася. 7. Стан корпоративного управлiння. Дiяльнiсть органiв управлiння регламентується Статутом Товариства та вiдповiдними положеннями про органи корпоративного управлiння. Стан корпоративного управлiння характеризується наявнiстю в структурi наглядової ради та ревiзiйної комiсiї , робота яких оформлялась протоколами засiдань та актами. За пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 року проводились загальнi збори . Вiдокремленого пiдроздiлу внутрiшнього аудиту не iснує. За пiдсумками року та необхiднiстю пiдтвердження рiчної фiнансової звiтностi проводиться зовнiшнiй аудит. 8. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства За результатами виконаних процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi, вiдповiдно до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi", отримано розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викравлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища". Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi товариства за 2012 рiк в наслiдок шахрайства. 9. Аналiз показникiв фiнансової звiтностi Аналiз фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «СПМК-507» проведено на пiдставi фiнансової звiтностi пiдприємства за 2011-2012 роки. № п/п Назва показника Порядок розрахунку показника Значення показника 31.12.2011 31.12.2012. Оптимальне значення 1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi Ф.1(р.230+р.240) ф.1 р.620 0,013 0,005 0,2-0,3 2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) ф.1 р.260 ф.1 р.620 1,41 2,01 не менше 1 3 Коефiцiєнт автономiї(фiн. стабiльностi) ф.1 р.380 ф.1 р.640 0,61 0,66 бiльше 0,5 4 Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансового ризику) ф.1(р.430+р.480+р.620+р.630) ф.1 р.380 0,64 0,52 менше 0,5 5 Коефiцiєнт рентабельностi реалiзацiї ф.2р.220(225) ф.2р.035 Вiд’ємне значення Вiд’ємне значення позитивне значення 6 Власнi оборотнi кошти, тис.грн. ф.1 р.380 – ф.1 р.080 124 193 норматив (позитивне значення) 7 Чистий робочий капiтал, тис.грн. ф.1 р.260 – ф.1 р.620 124 210 норматив (позитивне значення) 8 Коефiцiєнт рентабельностi активiв ф.2 р.220(225) ф.1 р.280 Вiд’ємне значення Вiд’ємне значення норматив (позитивне значення) Дiяльнiсть ПАТ «СПМК-507» як за звiтний так i за минулий рiк була збитковою. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi дає найбiльш загальну оцiнку фiнансової ризику Товариства. Вiн показує, яка частина активiв фiнансується за рахунок власного капiталу. Значення коефiцiєнта – 0,52 означає, що на кожну 1 грн. власних коштiв, вкладених в активи Товариства, доводиться 0,52 грн. позикових . Низький рiвень абсолютного коефiцiєнта лiквiдностi свiдчить про неготовнiсть Товариства до погашення термiнових платежiв. У той же час має мiсце зростання показника загальної лiквiдностi пiдприємства , рiст чистого робочого капiталу та власних оборотних коштiв, тобто спостерiгається деяке покращення фiнансового стану акцiонерного Товариства. Здатнiсть пiдприємства продовжити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi iснує.. 10. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Повна назва Незалежна аудиторська фiрма «Довiра», яка знаходиться за адресою: бульвар 50-рiччя Перемоги, 99 кв.94, 09100, м. Бiла Церква Київської областi, Україна. Свiдоцтво про внесення в реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi вiд 26.01.2001 року № 0466. Аудитор: Скорина Р.М., сертифiкат аудитора, виданий Аудиторською палатою України вiд 23.04.2002року, серiя А № 005205 Код ЄДРПОУ 20607804 Телефон (факс) 04563 (4-47-03) Директор ТОВ Аудиторська фiрма «Довiра» Скорина Р.М. м. Бiла Церква 22 квiтня 2013 року ТОВ Аудиторська фiрма «Довiра» адреса: бульвар 50-рiччя Перемоги, 99, офiс 94, м. Бiла Церква Київської областi, Україна, 09100 м. Бiла Церква 22 квiтня 2013 року Головi правлiння Шишкову В.С. ЛИСТ управлiнському персоналу ПАТ №СПМК-507» щодо перевiрки достовiрностi фiнансової АТ станом на 31 грудня 2012 року Незалежна Аудиторська фiрма «Довiра» провела аудиторську перевiрку з питань достовiрностi фiнансової звiтностi ПАТ «СПМК-507» за 2012 рiк. Конкретне мiсце перебування аудитора було мiсце перебування офiсу незалежної аудиторської фiрми «Довiра» та замовника послуг - ПАТ «СПМК-507». Перевiрка проведена згiдно договору вiд 7 квiтня 2013 року 07/04-13. Аудитори в своїй роботi використовували прийоми i методи, якi надали можливiсть сформувати незалежну думку з питань дотримання принципiв бухгалтерського облiку й фiнансової звiтностi . Фiнансовi звiти акцiонерного товариства за 2012 рiк складенi згiдно з нацiональною концептуальною основою фiнансової звiтностi та вимог МСФЗ. Дiяльнiсть ПАТ «СПМК-507» як за звiтний так i за минулий рiк була збитковою. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi дає найбiльш загальну оцiнку фiнансової ризику Товариства. Вiн показує, яка частина активiв фiнансується за рахунок власного капiталу. Значення коефiцiєнта – 0,52 означає, що на кожну 1 грн. власних коштiв, вкладених в активи Товариства, доводиться 0,52 грн. позикових . Низький рiвень абсолютного коефiцiєнта лiквiдностi ( майже нульове значення) свiдчить про неготовнiсть Товариства до погашення термiнових платежiв. У той же час має мiсце зростання показника загальної лiквiдностi пiдприємства , рiст чистого робочого капiталу та власних оборотних коштiв, тобто спостерiгається деяке покращення фiнансового стану акцiонерного Товариства. На думку аудитора, ПАТ «СПМК-507» має перспективи для подальшого розвитку та вiрогiднiсть його безперервного функцiонування як суб’єкта господарювання. Система бухгалтерського облiку активiв, яка прийнята в Товариствi, вiдповiдає законодавчим та нормативним вимогам, хоча мали мiсце деякi вiдхилення у застосуваннi Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, зокрема: не проводилось нарахування забезпечень виплат персоналу та не забезпечена повнота iнвентаризацiї розрахункiв з дебiторами-кредиторами. З метою максимальної економiчностi i ефективностi , вiдкритостi i прозоростi, унеможливлення корупцiйних дiй рекомендовано постiйне удосконалення облiку господарських операцiй вiдповiдно до концептуальної основи фiнансової звiтностi та вимог МСФЗ. Директор ТОВ Аудиторська фiрма «Довiра» Скорина Р.М
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Основним видом послуг є виконання механiзованих будiвельно монтажних робiт. В 2012 роцi обсяг реалiзацiї БМР склав 205,2 тис. грн. В зв'язку з економiчною кризою в державi, будiвництво в державi припинене, що призвело до значного зниження механiзованих послуг при виконанi БМР. Основними клiєнтами в 2012 р. були ПП «Надра Сервiс», ТОВ «Бiлоцеркiвський мiськбуд», ПП «Еркер».
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Продано: ,екскаватор, а/кран, а/вишку, гусеничний кран, вантажний автомобiль.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Пояснення: III гр.-89,9% зносу, IV гр.-85,0% зносу, Vгр-88,6% зносу. Амортизацiя нараховується згiдно Податкового Кодексу України . ПАТ «СПМК-507» спецiалiзується на будiвельних роботах. Воно розташоване в м.Б.Церква. Облiк основних засобiв в ПАТ «СПМК-507» ведеться згiдно Положення *стандарту) бухгалтерського облiку . Загальна сума основних засобiв на кiнець звiтного перiоду за залишковою вартiстю (балансова вартiсть) складає 239 тис.грн. Ступiнь зносу на 31/12/2012р. складає 87,8 %. Амортизацiя нараховувалась згiдно зменшення залишкової вартостi. Загальний ступiнь використання основних засобiв за звiтний перiод становить 20 %. На балансi пiдприємства знаходяться слiдуючi основнi засоби : До III гр..основних засобiв вiдносяться будiвлi та споруди та передавальнi пристрої введенi в дiю з 1971 року. Їх залишкова вартiсть складає 72 тис.грн До IV гр вiдноситься машини та обладнання, введений в дiю з1969 по 2007 роки. Ззалишкова вартiсть їх складає 106 тис.грн. До V гр. вiдносяться транспортнi засоби, введенi в дiю з 1984 по 2008 роки. Залишкова вартiсть їх складає 61 тис.грн. У власностi пiдприємства є також об'єкти невиробничого призначення. На балансi пiдприємства знаходяться три кiмнати на базi вiдпочинку в селищi Грибiвка. Передача основних засобiв у комунальну власнiсть на планується.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Основними проблемами є вiдсутнiсть коштiв у замовникiв, велика зношенiсть машин та механiзмiв, збитковiсть виконуємих робiт, великi податки, iнфляцiя.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Штрафних санкцiй в 2012 роцi немає
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Перспектив щодо покращення фiнансового стану немає.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених але невиконаних договорiв немає.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Зробити прогноз на майбутню дiяльнiсть товаритва неможливо.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослiджень та розробок немає.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судових справ немає.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iншої iнформацiї немає.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 339 231 0 0 339 231
будівлі та споруди 72 64 0 0 72 64
машини та обладнання 149 106 0 0 149 106
транспортні засоби 118 61 0 0 118 61
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 10 8 0 0 10 8
будівлі та споруди 10 8 0 0 10 8
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 349 239 0 0 349 239
Опис III гр.-88,5% зносу, IV гр.-80,1% зносу, Vгр-84,5% зносу. Амортизацiя нараховується згiдно Податкового Кодексу України . ПАТ>СПМК-507> спецiалiзується на будiвельних роботах. Воно розташоване в м.Б.Церква. Облiк основних засобiв в ПАТ>СПМК-507> ведеться згiдно Положення *стандарту) бухгалтерського облiку . Загальна сума основних засобiв на кiнець звiтного перiоду за залишковою вартiстю (балансова вартiсть) складає 239 тис.грн. Ступiнь зносу на 31/12/2012р. складає 87,8 %. Амортизацiя нараховувалась згiдно зменшення залишкової вартостi. Загальний ступiнь використання основних засобiв за звiтний перiод становить 20 %. На балансi пiдприємства знаходяться слiдуючi основнi засоби : До III гр..основних засобiв вiдносяться будiвлi та споруди та передавальнi пристрої введенi в дiю з 1971 року. Їх залишкова вартiсть складає 72 тис.грн До IV гр вiдноситься машини та обладнання, введений в дiю з1969 по 2007 роки. Ззалишкова вартiсть їх складає 106 тис.грн. До V гр. вiдносяться транспортнi засоби, введенi в дiю з 1984 по 2008 роки. Залишкова вартiсть їх складає 61 тис.грн. У власностi пiдприємства є також об'єкти невиробничого призначення. На балансi пiдприємства знаходяться три кiмнати на базi вiдпочинку в селищi Грибiвка. Передача основних засобiв у комунальну власнiсть на планується.
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 432 473
Статутний капітал (тис. грн.) 141 141
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 141 141
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 291 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 291 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 332 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 332 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 16 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 192 X X
Усього зобов'язань X 208 X X
Опис: В зобов`язання входять: Податковi зобов`язання складаються з: 1. Податку на додану вартiсть 2. Орендна плата за землю 3. ПДФО 4. Екологiчний податок 5.Єдиний податок Iншi зобов`язання - заборгованiсть за роботи, товари, послуги, з працiвниками та iншими кредиторами.

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2012 1 0
2 2011 1 0
3 2010 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): iншого немає Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): iншого немає Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): iншого немає Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 3
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 1

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) iнших немає
Інші (запишіть) iнших немає

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) Ні Ні Ні
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Так Ні
Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Так Ні Так
Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
Інше(запишіть): д/н Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Ні Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Так Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Ні Так Ні Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): iншого немає
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) д/н

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 01.01.1900 ; яким органом управління прийнятий: кодексу немає

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: кодексу немає
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року кодексу немає

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА 507 за ЄДРПОУ 01354088
Територія за КОАТУУ 3210300000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за КОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 77.32
Середня кількість працівників 18
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса ВУЛ. ПАВЛIЧЕНКО, 29А, М.БIЛА ЦЕРКВА, Бiлоцеркiвський, Київська область, 09100, Україна
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V
Баланс
на 31.12.2012 р.
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 0 0
- первісна вартість 011 0 0
- накопичена амортизація 012 ( 0 ) ( 0 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 349 239
- первісна вартість 031 2242 1955
- знос 032 ( 1893 ) ( 1716 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 349 239
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 76 107
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 341 302
- первісна вартість 161 341 302
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 0 2
- за виданими авансами 180 0 0
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 4 4
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 4 1
- у т.ч. в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 2 2
Усього за розділом II 260 427 418
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 776 657
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 141 141
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 1051 864
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -719 -573
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 473 432
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 17
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 17
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 139 14
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 0 0
- з бюджетом 550 5 16
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 5 8
- з оплати праці 580 17 59
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 137 111
Усього за розділом IV 620 303 208
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 776 657
Примітки д/н
Керівник Шишков Вiктор Сергiович
Головний бухгалтер Безкровна Тетяна Вiкторiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА 507 за ЄДРПОУ 01354088
Територія за КОАТУУ 3210300000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 77.32
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 493 485
Податок на додану вартість 015 75 65
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 418 420
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 455 ) ( 437 )
Валовий:
- прибуток 050 0 0
- збиток 055 ( 37 ) ( 17 )
Інші операційні доходи 060 0 20
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 205 ) ( 190 )
Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 090 ( 0 ) ( 12 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 0 0
- збиток 105 ( 242 ) ( 199 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 241 245
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 40 ) ( 168 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 0 0
- збиток 175 ( 41 ) ( 122 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 0 ) ( 8 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 0 0
- збиток 195 ( 41 ) ( 130 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 0 0
- збиток 225 ( 41 ) ( 130 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 228 230
Витрати на оплату праці 240 245 216
Відрахування на соціальні заходи 250 100 79
Амортизація 260 102 102
Інші операційни витрати 270 0 12
Разом 280 675 639
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 565744 565744
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 565744 565744
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0 0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0
Примітки д/н
Керівник Шишков Вiктор Сергiович
Головний бухгалтер Безкровна Тетяна Вiкторiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА 507 за ЄДРПОУ 01354088
Територія за КОАТУУ 3210300000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 77.32
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 531 461
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 10 10
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 2 3
Цільового фінансування 060 0 0
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 2 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 122 ) ( 140 )
Авансів 095 ( 0 ) ( 0 )
Повернення авансів 100 ( 0 ) ( 0 )
Працівникам 105 ( 165 ) ( 173 )
Витрат на відрядження 110 ( 7 ) ( 2 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 48 ) ( 82 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 1 ) ( 9 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 163 ) ( 142 )
Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 145 ( 99 ) ( 71 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -60 -145
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -60 -145
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 0
- необоротних активів 190 42 157
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 24 10
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 )
- необоротних активів 250 ( 0 ) ( 0 )
- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 9 ) ( 26 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 57 141
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 57 141
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 )
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0
Чистий рух коштів за звітній період 400 -3 -4
Залишок коштів на початок року 410 4 8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 1 4
Примітки д/н
Керівник Шишков Вiктор Сергiович
Головний бухгалтер Безкровна Тетяна Вiкторiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА 507 за ЄДРПОУ 01354088
Територія за КОАТУУ 3210300000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 77.32
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 141 0 1051 0 0 -719 0 0 473
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 141 0 1051 0 0 -719 0 0 473
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
120 0 0 -187 0 0 187 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -41 0 0 -41
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 -187 0 0 146 0 0 -41
Залишок на кінець року 300 141 0 864 0 0 -573 0 0 432
Примітки д/н
Керівник Шишков Вiктор Сергiович
Головний бухгалтер Безкровна Тетяна Вiкторiвна

Інформація щодо аудиторського висновку

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi Публiчного АТ «Спецiалiзована пересувна механiзована колона №507» за 2012 рiк 1. Баланс Облiкова полiтика на пiдприємствi регламентується Законодавством України та Наказом по пiдприємству "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку" № 1/1 вiд 04.01.2010 р., дiя якого подовжена на 2012 рiк. Протягом року зберiгається незмiннiсть облiкової полiтики. До форми № 1, протягом року коригувань та змiн не вносилось. При трансформацiї фiнансової звiтностi за 2012 рiк наданi данi балансу пiдприємства за 2012 рiк. Вiдомостi викладенi у розрiзi поточних та непоточних (довгострокових) активiв та зобов'язань пiдприємства. Оцiнку балансової вартостi активiв та зобов'язань здiйснено за iсторичною собiвартiстю. Для подання у балансi здiйснено розмежування активiв та зобов'язань на поточнi та непоточнi (довгостроковi) вiдповiдно до вимог МСБО 1 “Подання фiнансових звiтiв”. До поточних активiв та зобов'язань вiднесено суми, що очiкуються до вiдшкодування або погашення протягом 12 мiсяцiв вiд дати балансу. Активи та зобов'язання подано у порядку їхньої лiквiдностi. 1.1. Необоротнi активи ( непоточнi активи ) Всi iншi активи, крiм поточних, визнанi непоточними. 1.1.1. Основнi засоби та нематерiальнi активи Щодо усiх груп та видiв основних засобiв пiдприємство дотримується єдиної полiтики визначення балансової вартостi та методiв нарахування амортизацiї. Основнi засоби оприбутковуються на баланс за собiвартiстю придбання, що включає витрати на транспортування, монтаж, приведення до стану, необхiдного до експлуатацiї та iншi безпосередньо пов'язанi витрати. Пiдприємство не визнає в балансовiй вартостi об'єктiв основних засобiв витрати на технiчне обслуговування та поточнi ремонти. Такi витрати визнаються витратами поточного перiоду й розподiляються на собiвартiсть продукцiї. Первiсна оцiнка основних засобiв вiдповiдає вимогам МСБО 16 “Основнi засоби”. Оцiнку справедливої вартостi основних засобiв на дату переходу на МСФЗ пiдприємство не здiйснювало, оскiльки вартiсть проведення такої переоцiнки суттєво перевищує вигоди користувача. Для нарахування амортизацiї пiдприємство застосовує норми та методи нарахування амортизацiї основних засобiв, що дозволяє податкове законодавство України, що дозволено п. 26 П(С)БО 7. Цей метод амортизацiї не вiдповiдає МСБО 16. Тобто амортизацiя основних засобiв нараховується на пiдставi ставок, визначених п. 8.6 Закону України “Про оподаткування прибутку пiдприємств”. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв, згiдно з облiковою полiтикою, прирiвнюється до нуля. Перерахунок амортизацiї за методами МСБО 16 не проведений з причини того, що вiдсутня оцiнка незалежним експертом справедливої вартостi основних засобiв. Спираючись на те, що МСФЗ 1.16 висловлює право суб'єкта господарювання оцiнювати об'єкти основних засобiв на дату переходу на МСФЗ, та можливiсть обмеженого звiльнення вiд вимог, коли вартiсть дотримання цих вимог iмовiрно перевищує вигоди користувачiв фiнансової звiтностi (МСФЗ 1.В4), враховуючи ретельний пiдхiд до оцiнки первiсної вартостi основних засобiв та документальне пiдтвердження облiкових даних, нами прийнято рiшення не здiйснювати коригування амортизацiйних вiдрахувань. Балансова вартiсть по видам основних засобiв визначена як рiзниця мiж їх первiсною вартiстю та нарахованою амортизацiєю i наведена у табл. 1 (тис. грн.). Табл. 1 Основнi засоби за видами 01.01.2012 31.12.2012 Будiвлi, споруди Первiсна вартiсть 713 713 Знос 631 641 Остаточна вартiсть на дату балансу 82 72 Житловий фонд невиробничого призначення Первiсна вартiсть 0 0 Знос 0 0 Остаточна вартiсть на дату балансу 0 0 Машини та обладнання Первiсна вартiсть 764 707 Знос 612 601 Остаточна вартiсть на дату балансу 152 106 Транспортнi засоби Первiсна вартiсть 764 534 Знос 649 473 Остаточна вартiсть на дату балансу 115 61 Iнструменти, приладдя, iнвентар та iншi Первiсна вартiсть 1 1 Знос 1 1 Остаточна вартiсть на дату балансу 0 0 ОСНОВНI ЗАСОБИ — ВСЬОГО Первiсна вартiсть 2242 1955 Знос 1893 1716 Остаточна вартiсть на дату балансу 349 239 Зменшено на остаточну вартiсть житлового фонду Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи Первiсна вартiсть Знос Остаточна вартiсть на дату балансу Всього за рядком Балансу Довгостроковi активи / Основнi засоби 349 239 Прирiст (зменшення) балансової вартостi за рiк -192 -110 Коефiцiєнт зношуваностi основних засобiв 84,43% 87,77% По балансу первiсна вартiсть власних основних засобiв та малоцiнних необоротних матерiальних активiв на кiнець року складає 1955 тис. грн., їх амортизацiя (знос) складає 1716 тис. грн., залишкова вартiсть на 31.12.2012 року становить 239 тис. грн. . За станом на 31.12.2012 р. активи, класифiкованi як утримуванi для продажу вiдповiдно до МСФЗ 5 “Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть”, вiдсутнi. У 2012 роцi вибуття основних засобiв склало 287 тис. грн., вiдомостi за групами наведено у табл. 2. Табл. 2 № п/п Групи основних засобiв Первiсна (переоцiнена) вартiсть, грн. Знос, грн. 1 Машини та обладнання 707 601 2 Транспортнi засоби 534 473 3 Iнструменти 1 1 4 Iншi основнi засоби 0 0 5 МНМА 0 0 Iндексацiя, переоцiнка балансової вартостi основних засобiв не проводились. Пiдприємство не має iнвестицiйної нерухомостi. Вiдсутня iнформацiя щодо наявностi контрактних зобов'язань, пов'язаних iз придбанням основних засобiв. Пiдприємство не має бiологiчних активiв. Пiдприємством прийняте рiшення щодо визначення очiкуваних термiнiв корисної експлуатацiї, та внесення змiн до наказу про облiкову полiтику щодо визначення методу нарахування амортизацiї (зносу) вiдповiдно до вимог МСБО 16 у 2011 роцi. Розглядається можливiсть проведення незалежної оцiнки справедливої вартостi об'єктiв основних засобiв. 1.1.2. Нематерiальнi активи Нематерiальних активiв пiдприємство не має. . 1.1.3. Iнвестицiї Довгострокових фiнансових iнвестицiй не має. Довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдсутня. Оборотнi активи (поточнi активи) Поточнi активи класифiкованi, виходячи з вiдповiдностi будь-якому з критерiїв, визначених у п. 57 МСБО 1 як активи, призначенi для використання у виробництвi або для реалiзацiї протягом операцiйного циклу та не бiльше 12 мiсяцiв з дати балансу. 1.1.4. Запаси Визнання та первiсна оцiнка запасiв вiдповiдає положенням прийнятої на пiдприємствi облiкової полiтики i ведеться за купiвельними цiнами. Вартiсть транспортно-заготiвельних витрат кожного мiсяця розподiляється у вiдповiдностi до вимог МСБО 2 “Запаси”. Виробничi запаси на 31.12.2012 року складають 107 тис. грн., що на 31 тис. грн. бiльше, нiж станом на 31.12.2011 року. Запаси у незавершеному виробництвi вiдсутнi. Розшифровка за видами запасiв надана у балансi. Запаси збiльшилися за рахунок приходування матерiалiв вiд списаних основних засобiв. Тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi вiдсутнi. Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi для всiх видiв запасiв. Метод оцiнки вибуття запасiв протягом звiтного перiоду не змiнювався i вiдповiдає вимогам МСБО 2 “Запаси”. Запаси, щодо яких слiд здiйснювати переоцiнку справедливої вартостi, вiдсутнi. Протягом 2012 року дооцiнка та уцiнка запасiв не здiйснювались. 1.1.5. Дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2012 р. складає 302 тис. грн., зменшилась на 39 тис. грн. у порiвняннi iз значенням на 1.01.2012 року. Основнi дебiтори наведенi у табл. 3. Табл. 3 Дебiтор Сума, тис. грн. Предмет заборгованостi ВАТ «Київмiськбуд-1iм.Загороднього М.П.» 36 За виконанi роботи ТОВ «БЦ Мiськбуд» 84 — “ — ПП «Рiвень» 105 — “ — ТОВ «Аргунь» 15 — “ — ПМП «ОВВА» 14 — “ — ПП БЦ «Мехсервiс» 23 — “ — Пiдприємство очiкує погашення цiєї заборгованостi протягом 2013 року. Резерв сумнiвних боргiв не створений. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть складає 4 тис. грн., не змiнилась у порiвняннi з даними на 1.01.2012 р. 1.1.6. Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти за станом на 31.12.2010 р. зберiгаються на банкiвських рахунках та у касi. Облiк грошових коштiв i розрахункiв здiйснюється згiдно "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi", затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15.12.2004 р. № 637. Грошовi кошти у банках i касi пiдприємства в нацiональнiй валютi станом на 31.12.2012 р. становлять 1 тис. грн. Грошовi кошти в путi — вiдсутнi. Обмеження права пiдприємства на користування грошовими коштами у 2012 роцi вiдсутнi. 1.1.7. Iншi активи Iншi оборотнi активи представленi сумою податкового кредиту з податку на додану вартiсть. Активи за поточними податковими платежами складають 2 тис грн. з податку на додану вартiсть. 1.2. Витрати майбутнiх перiодiв Витрат майбутнiх перiодiв не має. 1.3. Вiдомостi про власний капiтал Пояснення щодо даних, наведених у цьому роздiлу Балансу, наданi у роздiлi 4 “Звiт про змiни у власному капiталi”. 1.4. Довгостроковi зобов'язання Непоточнi зобов'язання з очiкуваним строком погашення, бiльшим за 12 мiсяцiв, не визначенi. Довгостроковi фiнансовi зобов'язання на 31.12.2012 р. складають 17 тис.грн. Довгострокова кредиторська заборгованiсть вiдсутня. Вiдстроченi податковi зобов'язання вiдсутнi. Забезпечення наступних витрат i платежiв вiдсутнi. 1.5. Довгостроковi зобов’язання (поточнi зобов'язання) Зобов'язаннями визнається заборгованiсть пiдприємства iншим юридичним або фiзичним особам, що виникла внаслiдок минулих господарських операцiй, погашення якої у майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв пiдприємства та його економiчних вигiд. Поточними зобов'язаннями й забезпеченнями пiдприємства визнанi такi, що мають строк погашення не бiльше нiж 12 мiсяцiв та класифiкованi, виходячи з вiдповiдностi будь-якому з критерiїв, визначених у п. 60 МСБО 1. 1.5.1. Кредиторська заборгованiсть Поточна кредиторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) складає 14 тис. грн., та зменшилась на 125 тис. грн. в порiвняннi зi станом на 31.12.2011 року. Основнi кредитори наведенi у табл. 4. Табл. 4 Постачальники матерiалiв Постачальники iнших послуг Кредитор Сума, тис. грн. Кредитор Сума, тис. грн. ВАТ «БЦ завод ЗБВ» 4 ПМП «ОВВА» 3 Iншi поточнi зобов’язання складають 111 тис. грн., у порiвняннi зi значеннями на 1.01.2012 р. зменшились на 26 тис. грн. та складаються з таких рахункiв: – розрахунки з рiзними дебiторами та кредиторами — 23 тис. грн.; – розрахунки з пiдзвiтними особами — 88 тис. грн.; Зобов'язання у складi груп вибуття вiдсутнi. 1.5.2. Зобов'язання Заборгованiсть по виплатi заробiтної плати складається з поточної 18 тис.грн. i простроченої 41 тис.грн. Заборгованiсть за внесками на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування є поточною i складає 8 тис. грн. Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями вiдсутня. Короткостроковi кредити банкiв на 31.12.2012 р. вiдсутнi. Зобов'язання за поточними податковими платежами в бюджет за станом на 31.12.2012 р. становять 16 тис. грн., в тому числi по розрахункам: ? податок на доходи фiзичних осiб — 2 тис. грн., ? збiр за забруднення навколишнього середовища — 0,4 тис. грн., ? збiр за спецiальне використання водних ресурсiв — 0,03 тис. грн., ? податок на додану вартiсть — 8,7 тис. грн., ? єдиний податок — 3 тис. грн. ? оренда землi – 1,5 тис.грн. В цiлому валюта балансу пiдприємства за 2012 рiк зменшилась на 119 тис. грн. 2. Звiт про прибутки та збитки Фiнансова звiтнiсть пiдприємства складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку, який ведеться згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року № 996-ХIV, з урахуванням внесених до нього змiн та згiдно з затвердженими Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку для забезпечення єдиних (постiйних) принципiв, методiв та процедур при вiдображеннi поточних операцiй в облiку. Всi статтi доходiв i витрат, визнанi у звiтних перiодах включено до складу Звiту про прибутки та збитки. Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капiталу пiдприємства (за винятком зменшення власного капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi. Витратами визнаються витрати певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати на податок на прибуток включають податки, розрахованi у вiдповiдностi до чинного законодавства України, з урахуванням суттєвих тимчасових рiзниць, якi були компенсованi або виникли у звiтному перiодi. За умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена, доход у "Звiтi про фiнансовi результати" вiдображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, якi призводять до збiльшення власного капiталу пiдприємства. За умови, що оцiнка витрат може бути достовiрно визначена, витрати вiдображаються у "Звiтi про фiнансовi результати" в момент вибуття активу або збiльшення зобов'язання. Звiт складено за призначенням витрат. 2.1. Операцiйна дiяльнiсть Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї готової продукцiї (робiт, послуг) вiдображається в момент виконання робiт та надання послуг i за 2012 рiк складає 493 тис. грн. У звiтному перiодi доход отриманий вiд: – реалiзацiї робiт — 205 тис. грн.; – реалiзацiї послуг — 288 тис. грн. Податок на додану вартiсть на 31.12.2012 р. становить 75 тис. грн. У звiтi про прибутки та збитки зазначенi суми виручки (доходу) вiд реалiзацiї, очищенi вiд непрямих податкiв та вирахувань з доходу, i за 2010 рiк становлять 418 тис. грн. За статтею "Iншi доходи" вказано доход вiд реалiзацiї основних засобiв — 241 тис. грн. У статтi “Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робот, послуг)” вiдображена виробнича собiвартiсть реалiзованої продукцiї i товарiв, яка складається з виробничої собiвартостi послуг, що була реалiзована протягом звiтного перiоду, нерозподiлених постiйних загальновиробничих витрат та наднормативних i виробничих витрат. Змiни у запасах готової продукцiї та незавершеному виробництвi зазначенi у окремому рядку в складi витрат. Елементи операцiйних витрат у складi собiвартостi розшифрованi додатковими рядками у звiтi. Усього собiвартiсть реалiзованої продукцiї за елементами витрат iз вищезазначеними коригуваннями становить 455 тис. грн. Адмiнiстративнi витрати, пов'язанi з утриманням та обслуговуванням пiдприємства, у 2012 роцi склали 205 тис. грн. Iншi витрати — 40 тис. грн. Склад витрат наведено у табл. 5. Табл. 5 Адмiнiстративнi витрати, тис. грн. Iншi витрати, тис. грн. Витрати на заробiтну плату з вiдрахуваннями 131 Витрати вiд вибуття основних засобiв 8 Послуги 28 Витрати з реалiзацiї ТМЦ 32 Матерiальнi витрати 1 Розрахунково-касове обслуговування 3 Податки - всього 42 В тому числi: - плата за землю 25 -Єдиний податок 16 - збiр за забруднення природного серед. 1 Всього адмiнiстративних витрат 205 Всього iнших витрат 40 Збиток вiд операцiйної дiяльностi за 2012 рiк становить 41 тис. грн. Реструктуризацiя дiяльностi пiдприємства не вiдбувалась. Доходи (витрати) вiд припинених видiв дiяльностi вiдсутнi. Фiнансових витрат за 2012 рiк не має. Iншi витрати — 40 тис. грн. В цiлому неоперацiйнi втрати за 2012 рiк становлять 40 тис. грн. Сума збитку вiд звичайної дiяльностi до оподаткування у 2012 роцi — 41 тис. грн. Збиток вiд звичайної дiяльностi пiдприємства за 2012 рiк становить 41 тис. грн. Дивiденди не нараховувались. Iншi виплати акцiонерам не здiйснювались. Статтi, що мають бути вилученi з прибуткiв та збиткiв вiдповiдно до Концептуальної основи мiжнародних стандартiв: ? дооцiнка основних засобiв (МСБО 16) — не здiйснювалась; ? прибутки та збитки вiд переоцiнки фiнансових активiв для продажу (МСБО 39) вiдсутнi; ? рiзниця мiж фактичною собiвартiстю викуплених акцiй власної емiсiї та вартiстю їх перепродажу (МСБО 32) — подiї не вiдбувались. 3. Звiт про рух грошових коштiв Звiт грошових коштiв за 2012 рiк складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi вiдображений рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Грошовi потоки в iноземнiй валютi вiдсутнi. 3.1. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi Операцiйна дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi. Операцiйна дiяльнiсть є основним видом дiяльностi пiдприємства для отримання доходу. Сукупнi надходження вiд операцiйної дiяльностi у 2012 р. склали 545 тис. грн. Сукупнi витрати вiд операцiйної дiяльностi — 605 тис. грн. Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за 2012 рiк становить -60 тис. грн. (витрати). Вiдсутнi вiдомостi щодо надходження (вибуття) грошових коштiв внаслiдок судових справ. 3.2. Рух коштiв у результатi неоперацiйної дiяльностi Iнвестицiйна дiяльнiсть — це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiв, вiднесених до довгострокових та поточних фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти. Грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльностi пiдприємства включає грошовi надходження вiд продажу необоротних активiв — 42 тис. грн.,та iншi надходження -24 тис. грн., та iншi платежi — 9 тис. грн. Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi пiдприємства у 2012 роцi становить 57 тис. грн.(надходження). Фiнансова дiяльнiсть — це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими цiнними паперами i включає наступнi статтi: – отриманi позики —не має – погашення позик — не має. Грошовi потоки вiд вiдсоткiв та дивiдендiв отриманих або сплачених — вiдсутнi. Чистий рух коштiв за звiтний 2012 рiк — 3 тис. грн. (витрати). Залишок коштiв станом на 31.12.2012 р. становить 1 тис. грн. 4. Звiт про змiни у власному капiталi Статутний капiтал становить 141436 (сто сорок одна тисяча чотириста тридцять шiсть) грн., який роздiлений на 565744 простих iменних акцiй, номiнальна вартiсть однiєї простої iменної акцiї складає 0,25 грн. Засновником пiдприємства є Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України ,якому належить 0% акцiй пiдприємства та фiзичнi особи, яким належить 100% акцiй пiдприємства. Статутний капiтал сплачений у сумi 141436 грн., у повному обсязi. Права, привiлеї, обмеження, в тому числi обмеження з виплати дивiдендiв i повернення капiталу, статутом не передбаченi. Додатковий капiтал на 31.12.2012 р. складає 864 тис. грн., протягом 2012 року зменшився за рахунок отримання збитку поточного року та перенесення на прибуток сум iндексацiї тих об’єктiв основних засобiв, якi вибули в 2012 роцi. Операцiй з акцiонерами, виплат акцiонерам у 2012 роцi не вiдбувалося. Облiк нерозподiленого прибутку здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства. Непокритий збиток станом на 31.12.2012 р. становить -573 тис. грн. Загальна сума власного капiталу пiдприємства становить на 31.12.2012 р. 432 тис. грн., протягом зменшилася на 41 тис. грн. (збиток вiд звичайної дiяльностi). 5. Вплив iнфляцiї на монетарнi статтi Коригування статей фiнансової звiтностi на iндекс iнфляцiї вiдповiдно до МСБО 29 “Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї” не проведено. 6. Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн згiдно МСБО 24 Протягом 2012 року управлiнському персоналу нараховується i виплачується заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Компенсацiї та iншi виплати керiвництву пiдприємства, iншому управлiнському персоналу не здiйснювались. Протягом 2012 року пiдприємство здiйснювало операцiї з пов'язаними сторонами, як з виконання робiт, надання послуг, так i з придбання товарiв за звичайними цiнами. Iнших операцiй з пов'язаними особами не вiдбувалось. 7. Подiї пiсля дати балансу Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10 щодо подiй пiсля дати балансу, подiї що потребують коригування активiв та зобов'язань пiдприємства вiдсутнi. Голова правлiння _________ В.С.Шишков Гол. Бухгалтер__________ Т.В.Безкровна

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

д/н

Продовження тексту приміток

д/н