Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Шишков Вiктор Сергiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 14.05.2012
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА 507
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
01354088
1.4. Місцезнаходження емітента
Київська, Бiлоцеркiвський, 09100, М.БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ПАВЛIЧЕНКО, 29А
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(04563) 5-31-33 (04563) 5-31-34
1.6. Електронна поштова адреса емітента
spmk507@mail.ru
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2012
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 78 (1331)   25.04.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці kgrsai-cunic в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X
е) інформація про рейтингове агентство X
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди X
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент X
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом X
г) інформація про похідні цінні папери X
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду X
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів X
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. Рейтингова оцiнка не проводилась, намiрiв не було. Засновникiв та/або учасникiв (фiзичних осiб) немає Осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента (юридичнi особи) немає. Дивiденди за звiтний перiод не нараховувались. Похiднi цiннi папери та iншi цiннi папери емiтентом не випускались. Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не проводився. Особлива iнформацiя не виникала протягом звiтного року. Корпоративний секретар не обирався.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА 507
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "СПМК-507"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
09100
3.1.5. Область, район
Київська, Бiлоцеркiвський
3.1.6. Населений пункт
М.БIЛА ЦЕРКВА
3.1.7. Вулиця, будинок
ВУЛ. ПАВЛIЧЕНКО, 29А
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А00 № 046839
3.2.2. Дата державної реєстрації
12.02.1997
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ БIЛОЦЕРКIВСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТIВ
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
141436.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
141436.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦIОНЕРНИЙ БАНК"
3.3.2. МФО банку
380537
3.3.3. Поточний рахунок
2600509030006
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
3.3.5. МФО банку
д/н
3.3.6. Поточний рахунок
0
3.4. Основні види діяльності
71.32.0 Оренда будiвельних машин та устаткування
60.24.0 Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту
45.25.1 Iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Господарська дiяльнiсть пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури Серiя АВ № 516263 18.06.2010 Видана Iнспекцiєю державного архiтектурно-будiвельного контролю у Київськiй областi 18.06.2015
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): по закiнченню строку буде продовжено термiн дiї лiцензiї
 
3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання Місцезнаходження об'єднання
не входить д/н
Опис ПАТ "СПМК 507" не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств
 
3.7. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/н уповноважене рейтингове агентство 01.01.1900 Послугами рейтинг. Агенст. не користивул

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України 19028107 01000м. Київпл. Лесi Українки, 1 0.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
фiзичнi особи - 135 осiб д/н д/н д/н 100.000000000000
Усього 100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньо облiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 18 Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 1 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 12 Фонд оплати працi: 213,7 Розмiр фонду оплати працi вiдносно попереднього року зменшився на 13,00 тис.грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: для забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв спiвпраця починається з учбових закладiв, де готують спецiалiстiв потрiбного профiлю. Вони проходять виробничу практику та одержують поглибленi практичнi навики i знання. Кожному призначається професiонал-наставник, який несе персональну вiдповiдальнiсть за якiснi показники професiоналiзму майбутнього спецiалiста.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шишков Вiктор Сергiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СМ 471033 28.03.2002 МВ № 2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в Київськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1943
6.1.5. Освіта**
Середньо-спецiальна, Київський технiкум Харчової промисл.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
32
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова правлiння ВАТ"СПМК-507"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова Спостережної ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шишков Володимир Вiкторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СК 291863 09.07.1996 МВ №2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС в Київськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1970
6.1.5. Освіта**
вища, НАУ, iнженер
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник транспортного вiддiлу "Укрсоцбанк"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа дала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсi
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Буняєв Петро Федорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СК 150088 02.04.1996 МВ №2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в Київськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1966
6.1.5. Освіта**
середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
водiй автокрана ПАТ "СПМК-507"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа дала згоду на розкриття паспортних даних
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Волошин Микола Петрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СМ 674149 22.01.2005 Бiлоцеркiвським МВМ №2 ГУ МВС України в Київськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1953
6.1.5. Освіта**
сердньо-спецiальна, Ржищевський будiвельний технiкум
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
28
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
головний iнженер, ВАТ"СПМК-507"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа дала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дiхтяр Тетяна Володимирiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СМ 312469 23.01.2001 МВ № 1 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС в Київськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1967
6.1.5. Освіта**
Бiлоцеркiвська бухгалтерська школа
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
24
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
бухгалтер, ВАТ"СПМК-507"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа дала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Спостережної ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Балас Валерiй Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СК 121064 19.01.1996 МВ № 2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС в Київськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1963
6.1.5. Освіта**
середньо-спецiальна, Бiлоцеркiвське ПТУ №15
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
водiй автокрана ПАТ "СПМК-507"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа дала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Правлiння, головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Безкровна Тетяна Вiкторiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СК 249379 05.07.1996 МВ № 2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС в Київськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1968
6.1.5. Освіта**
середньо-спецiальна, Харкiвський буд. технiкум.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
22
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ст.бухгалтер ВАТ"СПМК-507"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа дала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Верзун Василь Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СК 671256 25.11.1997 МВ № 1 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС в Київськiй обл
6.1.4. Рік народження**
1951
6.1.5. Освіта**
середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
34
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
токар, ВАТ"СПМК-507"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа дала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бородiна Юлiя Володимирiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СМ 216687 15.02.2000 Бiлоцеркiвський РВ ГУ МВС україни в Київськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1983
6.1.5. Освіта**
вища, НАУ, економiст
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Мережа Iнтернет магазинiв, головний економiст
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа дала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Спостережної ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Река Василь Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СК 640510 03.10.1997 Бiлоцеркiвський вiддiл №2 МУГУ МВС України в Київськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1965
6.1.5. Освіта**
середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
водiй автокрана, ВАТ"СПМК-507"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пантелейчук Нiна Дмитрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СТ 274746 09.11.2011 МВ №1 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в Київськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1954
6.1.5. Освіта**
середньо-спецiальна, Київський торговий технiкум
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
23
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Товарознавець ПАТ "СПМК-507"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа дала згоду на розкриття паспортних даних
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова правлiння Шишков Вiктор Сергiйович СМ 471033 28.03.2002 МВ № 2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в Київськiй обл. 24.04.1998 79761 14.09840000000 79761 0 0 0
Голова Спостережної ради Шишков Володимир Вiкторович СК 291863 09.07.1996 МВ №2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС в Київськiй обл. 28.12.2002 183684 32.46800000000 183684 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсi Буняєв Петро Федорович СК 150088 02.04.1996 МВ №2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в Київськiй обл. 24.01.1998 3361 0.59408400000 3361 0 0 0
Член Правлiння Волошин Микола Петрович СМ 674149 22.01.2005 Бiлоцеркiвським МВМ №2 ГУ МВС України в Київськiй обл. 24.04.1998 16791 2.96795000000 16791 0 0 0
Член Правлiння Дiхтяр Тетяна Володимирiвна СМ 312469 23.01.2001 МВ № 1 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС в Київськiй обл. 27.04.1998 6972 1.23235000000 6972 0 0 0
Член Спостережної ради Балас Валерiй Васильович СК 121064 19.01.1996 МВ № 2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС в Київськiй обл. 24.01.1998 1458 0.25771300000 1458 0 0 0
Член Правлiння, головний бухгалтер Безкровна Тетяна Вiкторiвна СК 249379 05.07.1996 МВ № 2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС в Київськiй областi 24.04.1998 2972 0.52532000000 2972 0 0 0
Член Правлiння Верзун Василь Iванович СК 671256 25.11.1997 МВ № 1 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС в Київськiй обл 24.04.1998 4187 0.74008000000 4187 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Бородiна Юлiя Володимирiвна СМ 216687 15.02.2000 Бiлоцеркiвський РВ ГУ МВС україни в Київськiй обл. 24.01.1998 2000 0.35351600000 2000 0 0 0
Член Спостережної ради Река Василь Миколайович СК 640510 03.10.1997 Бiлоцеркiвський вiддiл №2 МУГУ МВС України в Київськiй обл. 24.02.1998 3313 0.58560000000 3313 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Пантелейчук Нiна Дмитрiвна СТ 274746 09.11.2011 МВ №1 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в Київськiй обл. 24.04.1998 486 0.08590000000 486 0 0 0
Усього 304985 53.90891300000 304985 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
д/н д/н д/н д/н д/н 01.01.1900 0 0.00000000000 0 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Шишков Володимир Вiкторович СК 291863 19.07.1996 МВ №2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в Київськiй обл. 08.07.2010 183684 32.46800000000 183684 0 0 0
Шишков Вiктор Сергiйович СМ 471033 28.03.2002 МВ №2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в Київськiй обл. 08.07.2010 79761 14.09840000000 79761 0 0 0
Усього 263445 46.56640000000 263445 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 10.05.2011
Кворум зборів** 61.470000000000
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Звiт Правлiння Товариства про дiяльнiсть Товариства за 2010 рiк. 2.Звiт ревiзiйної комiсiї про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2010р. 3.Звiт Спостережної ради товариства про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2010р 4.Затвердження рiчного звiту, результатiв дiяльностi та балансу товариства за 2010р. 5.Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за 2010р. 6.Затвердження Внутрiшнiх положень-Положення про загальнi збори, Положення про наглядову раду, Положення про Правлiння, Положення про Ревiзiйну комiсiю (ревiзора) та iншi. 7.Про внесення та затвердження змiн до статуту АТ <СПМК-507> у зв'язку з приведенням у вiдповiдальнiсть до Закону України < Про акцiонерне товариство>, шляхом викладення його у новiй редакцiї. 8.Затвердження Внутрiшнiх положень - Положення про загальнi збори. Положення про Нагляду раду, Положення про Правлiння, Положення про ревiзiйну комiсiю (ревiзора) та iншi. 9.Надання згоди Правлiнню товариства на вiдчуження (укладання цивiльно-правових угод купiвлi-продажу) рухомого та нерухомого майна, основних засобiв та фондiв товариства. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiї до перелiку питань не подавалися Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: не iнiцiювалися Результати розгляду питань порядку денного: вiдображенi в протоколi загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 10.05.2011р.

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Сума виплачених дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 01.01.1990 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900
Дата виплати дивідендів 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900
Опис Рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось. Дивiденди не виплачувались.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство <Нацiональний депозитарiй України>
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001м. Київвул. Б. Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 377-7263
Факс (044) 279-12-49
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ АФ "Довiра"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20607804
Місцезнаходження 09100м.Бiла Церквабул. 50 рiччя Перемоги, 99 кв.94
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0466
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2006
Міжміський код та телефон (04563) 4-47-03
Факс (04563) 4-47-03
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Перевiрка проведена згiдно договору на проведення аудиту вiд 26 лютого 2012 року №26 /02-12.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НВП "Магiстр"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34045290
Місцезнаходження 01013м. Київвул. Промислова, 1, адмiнiстр. Корпус лiтера А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності сер. АВ № 533860
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.04.2010
Міжміський код та телефон (044) 390-1607
Факс (044) 390-1608
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис Зберiгач здiйснює ведення депозитарного облiку рахункiв акцiонерiв на пiдставi договору з емiтентом № 64-Е вiд 02.11.2010р.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15.10.2010 501/10/1/2010 Терiторiальне Управлiння ДКЦПФР в м.Київi та Київськiй обл. UA 4000100382 Акції Іменні прості Бездокументарна Іменні 0.250 565744 141436.000 100.000000000000
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх органiзованих ринках не здiйснюється. Заяви про допуск на бiржi не подавались.Факт лiстингу/делiстингу вiдсутнiй. .Iншi цiннi папери не випускались.
 
11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
11.2.1. Процентні облігації
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01.01.1900 д/н д/н 0.000 0 Документарна Іменні 0.000 0.000000000000 д/н 0.00 01.01.1900
Опис Процентнi облiгацiї емiтентом не випускались
 
11.2.2. Дисконтні облігації
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8
01.01.1900 д/н д/н 0.000 0 Документарна Іменні 0.000 01.01.1900
Опис Дисконтнi облiгацiї емiтентом не випускались Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: Мета додаткової емiсiї: Спосiб розмiщення: Дострокове погашення:
 
11.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01.01.1900 д/н д/н 0.000 0 Документарна Іменні 0.000 д/н 01.01.1900
Опис Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї емiтентом не випускались
 
11.3. Інформація про інші цінні папери
11.3.1. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску (грн.) Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн.) Умови обігу та погашення
1 2 3 4 5
01.01.1900 Інше 0.000 0.000 д/н
Опис Iншi цiннi папери емiтентом не випускались
 
11.3.2. Інформація про похідні цінні папери
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію Вид похідних цінніх паперів Різновид похідних цінних паперів Серія Строк розміщення Строк дії Строк (термін) виконання Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.) Обсяг випуску (грн.) Характеристика базового активу
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01.01.1900 д/н Похідні цінні папери (деривативи) Опціони (на товари/послуги) іменні На купівлю д/н д/н д/н д/н 0 0.00 Похiднi цiннi папери емiтентом не випускались
11.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено (шт.) Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7
1 01.01.1900 0 01.01.1900 д/н д/н 0.000000000000
11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук) 0
у тому числі:
- сертифікатів акцій
0
- сертифікатів облігацій 0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Інше 0
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) 0
у тому числі:
- сертифікатів акцій
0
- сертифікатів облігацій 0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Інше 0
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді 0
у тому числі:
- сертифікатів акцій
0
- сертифікатів облігацій 0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Інше 0

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ПАТ "СПМК-507" виконує механiзованi будiвельно-монтажнi роботи. СПМК-507 була органiзована 45 рокiв тому як державна пiдвiдомча структура, що входила до складу тресту "Бiлоцеркiвсiльбуд". пiдприємство виконувало будiвельно-монтажнi роботи в 10 районах Київської областi. На пiдставi конференцiї трудового колективу тресту "Бiлоцеркiвсiльбуд" вiд 11/03/91р. державне пiдприємство було перетворене в структурний пiдроздiл орендного державно-кооперативного тресту "Бiлоцеркiвсiльбуд". 2 лютого 1997 р. загальнi збори членiв трудового колективу СПМК-507 прийняли рiшення про створення акцiонерного товариства та приватизацiю майна. ВАТ "СПМК-507" було створене у вiдповiдностi з наказом Регiонального вiддiлення ФДМУ по Київськiй обл.. вiд 4 лютого 1997 року № 7/10-ВП, шляхом перетворення СПМК-507, структурного пiдроздiлу орендного державно-кооперативного тресту "Бiлоцеркiвсiльбуд" у ВАТ.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
В зв'язку з скороченням обсягiв робiт та вiдсутнiстю замовникiв пiдприємство значно скоротило чисельнiсть працiвникiв спускового складу. Велика кiлькiсть технiки не експлуатується iз-за вiдсутностi фронту робiт. ступiнь зносу основних засобiв на 01/01/2011р. становить 82,9% вiдповiдно ступiнь придатностi ОФ становить лише 17,1%, тому ПАТ "СПМК-507" має в своєму складi лише одну дiльницю, якi займаються виконанням БМР, а також дiльницю по ремонту та технiчному обслуговуванню будiвельної технiки.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Звiтнiсть пiдприємства за 2011р. трансформована вiдповiдно до наказу Мiнфiну України та рекомендацiй схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 21/12/99р. № 268. 1.амортизацiя ОФ i нематерiальних активiв. Основнi засоби вiдокремленi в облiку з урахуванням обов'язкових до оцiнок за рiш. Кабмiну, починаючи з 1992р. Iндексацiя балансової вартостi ОФ проводилася згiдно з iндексами, встановленими державними органами. Амортизацiйнi вiдрахування нараховуються вiдповiдно до законодавства. З 01/01/97 р.нарахування амортизацiї ОФ проводилося методом зменшення залишку з примiненням рiчних норм амортизацiї iз застосуванням понижуючих коефiцiєнтiв. Нематерiальнi активи товариства є гудвiл. 2.Запаси. Облiк запасiв ведеться по цiнах придбання, включаючи витрати на доставку. незавершене виробництво на пiдприємствi вiдсутнє. 3.Iнвестицiї. Iнвестицiй товариство не має. 4.Дебiторська заборгованiсть. дебiторська заборгованiсть за виконанi роботи несплачена в строк. 5.Визнання доходу. дохiд вiд продажу, робiт, послуг товарiв визначається по фактичному виконанню БМР, згiдно актiв виконаних робiт. 6.Податки. В звiтному перiодi пiдприємство нарахувало i сплачувало до бюджету та цiльових фондiв слiдуючи податки та збори: - ПДВ - прибутковий податок з громадян - податок на землю - збiр до пенсiйного фонду - податок з власникiв транспортних засобiв - податок на прибуток - екологiчний податок податки нараховувались у вiдповiдностi до дiючого податкового законодавства України податки нараховувались у вiдповiдностi до дiючого податкового законодавства України
Текст аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК незалежної аудиторської фiрми ТОВ Аудиторська фiрма <Довiра> щодо фiнансової звiтностi публiчного акцiонерного Товариства станом на 31 грудня 2011 року Мiсце проведення аудиту : м. Бiла Церква Київської областi Власникам цiнних паперiв, керiвництву Роздiл 1. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРА Повна назва Незалежна аудиторська фiрма ТОВ <Довiра>, яка знаходиться за адресою: бульвар 50-рiччя Перемоги, 99, офiс 94, 09100, м. Бiла Церква Київської областi, Україна. Свiдоцтво про внесення в реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi вiд 26.01.2001 року № 0466. Директор: Скорина Р.М., сертифiкат аудитора, виданий Аудиторською палатою України вiд 23.04.2002року, серiя А № 005205 Код ЄДРПОУ 20607804 Телефон (факс) 04563 (4-47-03) Роздiл 2. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЗАМОВНИКА Публiчне акцiонерне Товариство створено вiдповiдно до рiшення Регiонального Вiддiлення ФДМУ по Київськiй областi вiд 04.02.1997 року №7/10-ВП шляхом перетворення СПМК-507,структурного пiдроздiлу орендного державного кооперативного тресту < Бiлоцеркiвсiльбуд> у вiдрите акцiонерне Товариство та є його правонаступником. Повна назва Публiчне акцiонерне Товариство Скорочена назва ПАТ <СПМК-507> Код ЄДРПОУ 01354088 Мiсце знаходження 09100, Київська область ,м. Бiла Церква, вул. Павлiченко, б.29-а . Тел. 04563-5-31-33 Дата реєстрацiї 12.02.1997 року №13531200000000800 вiддiлом державної реєстрацiї Виконавчого комiтету Бiлоцеркiвської мiської Ради народних депутатiв . Остання реєстрацiйна дiя 05.09.2011р. №13537770011000800 Основнi види дiяльностi Послуги будiвельних машин i устаткування Керiвник Шишков Вiктор Сергiйович Головний бухгалтер Безкровна Тетяна Вiкторiвна Чисельнiсть працiвникiв 18 чол. Роздiл 3. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ Перевiрка проведена згiдно договору на проведення аудиту вiд 26 лютого 2012 року №26 /02-12. Термiн проведення перевiрки з 14-го по 22 березня 2012 року. Мета перевiрки : Аналiтичний огляд фiнансової звiтностi акцiонерного товариства та вибiркова перевiрка з метою висловлення думки аудитора щодо вiдповiдностi чинному законодавству iнформацiї стосовно показникiв фiнансової звiтностi . Роздiл 4. ОПИС ОБСЯГУ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВIРКИ Склад перевiреної звiтностi: Баланс пiдприємства станом на 31.12.2011р. , звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк. Аудиторська перевiрка здiйснена вiдповiдно до <Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку>, затверджене Рiшенням ДКЦПФР 19.12.2006 № 1528, Iнструктивного листа щодо обсягу розкриття iнформацiї про аудиторський висновок, затверджений рiшенням ДК ЦПФР вiд 31.08.08 р. № 69 , < Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики) , затвердженого Рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011 N 1360 , а також вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора". У вiдповiдностi до вимог Закону України <Про аудиторську дiяльнiсть> та Мiжнародних та нацiональних стандартiв аудиту перевiрка проведена з метою об?рунтування впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих виправлень. Перевiрка дотримання принципiв бухгалтерського облiку й фiнансової звiтностi здiйснена на пiдставi первинних i фiнансових документiв, регiстрiв бухгалтерського облiку. В ходi перевiрки дослiджено систему органiзацiї бухгалтерського облiку, облiкову полiтику пiдприємства, принципи пiдготовки фiнансової звiтностi i дотримання вимог чинного законодавства. Аудит включає ( шляхом тестування i вибiркової перевiрки) доказiв, що характеризують систему облiку та внутрiшнього контролю та пiдтверджують показники бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Перед початком проведення аудиту погоджено умови перевiрки (цiль, обсяг перевiрки, вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансовi звiти, тестовий характер перевiрки, вимогу вiльного доступу аудиторiв до всiх необхiдних до перевiрки документiв, об'єктiв тощо). Аудитори розглянули тi статтi фiнансових звiтiв, якi є взаємопов'язаними й можуть вплинути на iнформацiю, щодо якої висловлюється аудиторська думка (реалiзацiя, дебiторська заборгованiсть, запаси, кредиторська заборгованiсть, прибуток тощо). Дослiджено принципи оцiнки матерiальних статей балансу . Пiд час перевiрки дана оцiнка приблизно 60% всього провiреного матерiалу. Перевiрку вiдповiдностi показникiв фiнансової звiтностi даним Головної книги, журналiв та вiдомостей (даним синтетичного та аналiтичного облiку) проведено без здiйснення перевiрки достовiрностi первинної документацiї. Суттєвiсть виявлених в ходi аудиту вiдхилень визначалось згiдно професiйного судження аудиторiв у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами аудиту № 320 < Суттєвiсть в аудитi>. Через вибiрковий характер тестiв i iнших обмежень iснує визначений ризик пропуску окремих помилок та неточностей. Пiд час перевiрки не було жодних обставин, якi могли б привести до порушення принципу незалежностi перевiрки. Роздiл 5. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ 5.1. Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до Нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку України. На балансi ПАТ <СПМК-507> станом на 31 грудня 2011 року числиться активiв на суму 776,1 тис.грн. (на початок року 960,4 тис.грн.). Необоротнi активи представленi в роздiлi I активу балансу ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ на початок звiтного перiоду в сумi 541,2 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 348,8 тис.грн.: Облiк основних засобiв здiйснюється на балансовому рахунку 10 "Основнi засоби", iнших необоротних активiв на рахунку 11 "Iншi необоротнi активи", згiдно Плану рахункiв бухгалтерського облiку та iнструкцiї про його застосування затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 291 вiд 30.11.1999 року. Класифiкацiя основних засобiв та iнших необоротних активiв проведена у вiдповiдностi з П(С)БО 7 "Основнi засоби" на вiдповiдних субрахунках. Вiднесення вiдповiдних активiв до основних засобiв чи до малоцiнних необоротних активiв проведено вiдповiдно до вартiсної ознаки в 1000 грн., встановленої облiковою полiтикою Товариства. В ходi перевiрки аудитором одержано достатньо свiдчень про правильнiсть вiдображення в облiку надходжень, лiквiдацiї, реалiзацiї, iншого вибуття, iнвентаризацiї, ремонту та модернiзацiї основних засобiв, iнших необоротних активiв, нематерiальних активiв вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби" та П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи". Переоцiнка необоротних активiв у 2011 роцi не проводилась. Знос основних засобiв у 2011 року нараховувався податковим методом, встановленим облiковою полiтикою Товариства у вiдповiдностi до П(С)БО 7 та ст..145 Податкового кодексу України. Класифiкацiя основних засобiв та нематерiальних активiв по групах здiйснена вiдповiдно до Перехiдних положень Податкового кодексу України на пiдставi iнвентаризацiї, проведеної станом на 1 квiтня 2011 року. Суттєвих порушень не виявлено. Оборотнi активи вiдображенi в балансi на початок звiтного перiоду 419,2 тис.грн., на кiнець перiоду - 427,3 тис.грн.:, в тому числi вартiсть запасiв становить вiдповiдно 36,0 тис.грн та 75,7 тис.грн. Облiк запасiв ведеться на рахунках: 20 "Виробничi запаси", 22 "Малоцiннi та швидкозношуванi предмети", 23 <Виробництво>, 28 "Товари" вiдповiдно по мiсцях зберiгання та матерiально-вiдповiдальних особах, у вiдповiдностi до П(С)БО 9 "Запаси" та обраної облiкової полiтики. Договори про матерiальну вiдповiдальнiсть укладено з усiма матерiально-вiдповiдальними особами Оприбуткування та рух запасiв вiдображено в бухгалтерському облiку та звiтностi по первiснiй вартостi. Суми податку на додану вартiсть вiднесено на розрахунки з бюджетом по першiй подiї згiдно вимог Податкового кодексу України. При вiдпуску у виробництво, продажу та iншому вибуттi оцiнка запасiв вiдповiдає обранiй облiковiй полiтицi. . Метод оцiнки на протязi перевiреного перiоду залишався незмiнним. Склад запасiв, вiдображених в балансi станом на 31.12.2011 року пiдтверджується аналiтичним облiком. Дебiторська заборгованiсть вiдображена в роздiлi II активу балансу на початок звiтного перiоду в сумi 375,3 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 345,8 тис.грн.: Актив Код рядка На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду II. Оборотнi активи Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги чиста реалiзацiйна вартiсть 160 373,7 340,7 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 170 - 0,6 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 210 1,6 4,5 Всього 375,3 345,8 Наявнiсть дебiторської заборгованостi, вiдповiднiсть критерiям визнання її активами за П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть" пiдтверджується аналiтичним облiком. Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи та послуги визнана пiдприємством активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт та послуг i оцiнена по первiснiй вартостi. Облiк дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги ведеться на рахунку 36 "Розрахунки з вiтчизняними покупцями та замовниками" Дебiторська заборгованiсть облiкована за чистою реалiзацiйною вартiстю Резерв сумнiвних боргiв не створено, чим порушено вимоги П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Грошовi кошти ( в нацiональнiй валютi) представленi в роздiлi II активу балансу на початок звiтного перiоду в сум 7,7 тис.грн., на кiнець - 3,8 тис.грн.: Облiк касових операцiй в нацiональнiй валютi ведеться пiдприємством у вiдповiдностi до "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 19.02.2001 року № 72 з послiдуючими змiнами та доповненнями. Договiр про матерiальну вiдповiдальнiсть з касиром укладено. Бухгалтерський облiк грошових коштiв ведеться на балансових рахунках 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 33 "Iншi грошовi кошти". Залишки грошових коштiв ( 3,8 тис.грн ), якi вiдображенi в балансi в ряд 230, 240 вiдповiдають сумi залишку в касових книгах пiдприємства та у виписках з банкiвських рахункiв. Iншi оборотнi активи на кiнець року представленi сумами ПДВ, визначеними, виходячи з сум отриманих авансiв за товари, роботи, послуги, якi пiдлягають вiдвантаженню та сумами ПДВ, на якi Товариство придбало право зменшити податкове зобов'язання ( на початок року 0,2 тис.грн., на кiнець 2,0 тис.грн.). На нашу думку, фiнансовi звiти, що додаються, подають достовiрно, в усiх суттєвих аспектах iнформацiю за видами активiв вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України, за винятком непевностi щодо вiдсутностi в Балансi величини резерву сумнiвних боргiв. 5.2. Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про зобов'язання вiдповiдно до Нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку України. Зобов'язання представленi в II, III, IV роздiлах пасиву балансу на початок звiтного перiоду в сумi 1 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 303,6 тис.грн.: Пасив Код рядка На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду III. Довгостроковi зобов"язання 480 22,5 - IV. Поточнi зобов"язання Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 530 166,0 138,8 Поточнi зобов"язання за розрахунками: з бюджетом 550 30,1 5,3 зi страхування 570 2,7 5,3 з оплати працi 580 5,7 17,2 Iншi поточнi зобов'язання 510 130,7 137,0 Разом : зобов'язання 357,7 303,6 Зобов'язання облiковуються на балансових рахунках 63 "Розрахунки з вiтчизняними постачальниками та пiдрядчиками", 64 "Розрахунки по податкам та платежах", 65 Розрахунки по страхуванню", 66 "Розрахунки по оплатi працi", 68 "Розрахунки за iншими операцiями" вiдповiдно Плану рахункiв, затвердженого наказом Мiнiстерством фiнансiв України № 291. Станом на 31.12.2011 року Товариством забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам не створено, що суперечить вимогам Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв i розрахункiв, затвердженої наказом Мiнфiну України вiд 11.08.94 р. N 69 та П(С)БО <Зобов'язання>. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги облiковується на балансовому рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та пiдрядниками". Наявнiсть кредиторської заборгованостi пiдтверджується аналiтичним облiком та первинними бухгалтерськими документами. Аналiз розрахункiв з постачальниками та виконавцями робiт свiдчить , що на дату балансу пiдприємство не забезпечило повноту звiрок заборгованостей, чим порушено вимоги п. 12 Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженого постановою КМУ вiд 28.02.2000 р. № 419; та п. "ж" п. 3 Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв i розрахункiв, затвердженої наказом Мiнфiну України вiд 11.08.94 р. N 69. На нашу думку, фiнансовi звiти, що додаються, подають достовiрно, в усiх суттєвих аспектах iнформацiю про зобов'язання вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. 5.3. Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про доходи, витрати та власний капiтал вiдповiдно до Нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку України. Доходи вiдображенi у бухгалтерському облiку вiдповiдно до П(С)БО 15 <Доходи> (наказ МФУ вiд 29.111999 р.№290 зi змiнами). Визнання доходу вiд реалiзацiї продукцiї , товарiв, робiт, послуг вiдповiдає методу нарахувань. Ведення бухгалтерського облiку ПДВ здiйснюється вiдповiдно до Методичних рекомендацiй ведення бухгалтерського облiку податку на додану вартiсть (наказ МФУ вiд 01.07.1997 р. № 141 зi змiнами). Отримано доходiв 684,8 тис.грн., у тому числi: вiд реалiзацiї робiт, послуг 420 тис.грн., iнших операцiйних доходiв 19,6 тис.грн., iнших доходiв 245,2 тис.грн. Витрати Товариства за звiтний рiк склали 806,5 тис.грн. , з них вiд операцiйної дiяльностi 638,9 тис.грн. , iншi витрати 167,6 тис.грн.. Сплачено податку на прибуток 8,5 тис.грн Витрати вiдображенi в бухгалтерському облiку вiдповiдно до П(С)БО 16 <Витрати>. Чистий збиток за звiтний перiод складає 130,2 тис.грн.. Облiк власного капiталу товариства ведеться на балансових рахунках: 40 "Статутний капiтал", 42 "Додатковий капiтал", 44 "Нерозподiлений прибуток (непокритi збитки)". Власний капiтал Товариства складає на початок звiтного перiоду - 602,7 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 472,5 тис.грн.: Пасив Код рядка На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду I. Власний капiтал Статутний капiтал 300 141,4 141,4 Додатковий капiтал 320 1442,3 1050,6 Резервний капiтал 340 - - Нерозподiлений прибуток (непокритi збитки) 350 -981,0 -719,5 Неоплачений капiтал 360 - - Усього 602,7 472,5 Розмiр статутного капiталу станом на 31.12.2011 року становить: заявлений - 141436,00 грн., сплачений - 141436,00 грн. Статутний капiтал ПАТ <СПМК-507> подiлено на 565744 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Статутний капiтал сплачено у повному обсязi. Випуск акцiй в 2011 роцi не проводився. В порiвняннi з даними попереднього року зменшення власного капiталу на 261,5 тис.грн. вiдбулося за рахунок отримання збитку поточного року та перенесення на прибуток сум iндексацiї тих об'єктiв основних засобiв , якi вибули в 2011 роцi.. Вартiсть чистих активiв є бiльшою за розмiр статутного капiталу , тобто вiдповiдає вимогам законодавства. На нашу думку, фiнансовi звiти, що додаються, подають достовiрно, в усiх суттєвих аспектах iнформацiю про доходи, витрати та власний капiтал вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. Роздiл 5.4. Розкриття iнформацiї про дiї , якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених ч.1 ст.41 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок>. Змiн не вiдбулося. Роздiл 5.5. Органiзацiя бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi. Система бухгалтерського облiку активiв, зобов'язань та власного капiталу, яка прийнята в Товариствi, вiдповiдає законодавчим та нормативним вимогам, хоча мали мiсце деякi вiдхилення у застосуваннi Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, про що вiдображено в попереднiх роздiлах. Облiкова полiтика пiдприємства вiдповiдає загальноприйнятим принципам облiку. Звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Постанови Кабiнету мiнiстрiв України < Про затвердження порядку представлення фiнансової звiтностi> вiд 28.02.2000року № 419. Узгодження всiх показникiв фiнансової звiтностi перевiрено у вiдповiдностi з листом МФУ вiд 31.12.2003 року та вiдповiдними внесеними змiнами. Валюта балансу станом на 31.12.2011 року складає - 776,1 тис. грн., в тому числi: А К Т И В И сума П А С И В И сума 1 2 3 4 Необоротнi активи 348,8 Власний капiтал 472,5 Оборотнi активи 427,3 Забезпечення наступних витрат i платежiв - Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов"язання - Необоротнi активи та групи вибуття - Поточнi зобов"язання 303,6 Доходи майбутнiх перiодiв - БАЛАНС 776,1 БАЛАНС 776,1 Роздiл 6. АНАЛIЗ ФIНАНСОВОГО СТАНУ Аналiз фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ < Спецiалiзована пересувна механiзована колона № 507> проведено на пiдставi фiнансової звiтностi пiдприємства за 2010-2011 роки. Одна з найважливiших характеристик фiнансового стану кожного пiдприємства - є стабiльнiсть його дiяльностi з позицiї довгострокової перспективи. Вона пов'язана насамперед iз загальною фiнансовою структурою пiдприємства, ступенем його залежностi вiд кредиторiв та iнвесторiв. № п/п Назва показника Порядок розрахунку показника Значення показника 31.12.2010 31.12.2011. оптимальнзначення 1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi Ф.1(р.230+р.240) ф.1 р.620 0,02 0,01 0,2-0,3 2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) ф.1 р.260 ф.1 р.620 1,25 1,41 не менше 1 3 Коефiцiєнт автономiї(фiн. стабiльностi) ф.1 р.380 ф.1 р.640 0,63 0,61 бiльше 0,5 4 Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансового ризику) ф.1(р.430+р.480+р.620+р.630) ф.1 р.380 0,59 0,64 менше 0,5 5 Коефiцiєнт рентабельностi реалiзацiї ф.2р.220(225) ф.2р.035 Вiд'ємне значення Вiд'ємне значення позитивне значення 6 Власнi оборотнi кошти, тис.грн. ф.1 р.380 - ф.1 р.080 61,5 62,2 норматив (позитивне значення) 7 Чистий робочий капiтал, тис.грн. ф.1 р.260 - ф.1 р.620 84 123,7 норматив (позитивне значення) 8 Коефiцiєнт рентабельностi активiв ф.2 р.220(225) ф.1 р.280 Вiд'ємне значення Вiд'ємне значення норматив (позитивне значення) Як свiдчать проведенi розрахунки коефiцiєнтiв , пiдприємство має невисокий рiвень вказаних показникiв, що свiдчить про недостатнiсть власних коштiв та залежнiсть товариства вiд залучених коштiв. Господарська дiяльнiсть була збитковою як в поточному так i в минулому звiтному перiодi. Дiяльнiсть iз року в рiк звужується., про що свiдчать зменшення валюти балансу та зменшення отриманих доходiв. Узагальнюючи вищенаведенi розрахунки, оцiнюючи результати дiяльностi Товариства в цiлому з позицiй фiнансової стабiльностi i платоспроможностi, фiнансовий стан Товариства можна визначити як нестабiльний, залежний вiд зовнiшнiх джерел фiнансування, що потребує поповнення власних обiгових коштiв. Роздiл 7. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ФIНАНСОВОГО ЗВIТУ Аудиторська фiрма згiдно з договором вiд 26 лютого 2012 року № 26/02-12, провела аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв Публiчного акцiонерного товариства <Спецiалiзована пересувна механiзована колона № 507 > , що включають Баланс станом на 31.12.2011 року, Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству, встановленим нормативам. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Пiдприємства. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиторської перевiрки. В перiод проведення перевiрки аудитори отримали достатнi та вiдповiднi докази, щоб висловити умовно-позитивну думку про те, що фiнансова звiтнiсть, яка складена згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, в усiх суттєвих аспектах достовiрно i повно вiдображає iнформацiю Публiчного акцiонерного товариства <Спецiалiзована пересувна механiзована колона № 507> стосовно активiв, зобов'язань, власного капiталу та результатiв дiяльностi за перiод з 1 сiчня по 31 грудня 2011року (за винятком впливу чинникiв, якi викладенi в попереднiх роздiлах при умовi внесення змiн в бухгалтерський облiк i звiтнiсть). Додаток : Фiнансова звiтнiсть за 2011 рiк Директор ТОВ Аудиторська фiрма <Довiра __________Р.М.Скорина м. Бiла Церква 23 березня 2012 року АУДИТОРСЬКИЙ ЗВIТ незалежної аудиторської фiрми ТОВ <Аудиторська фiрма <Довiра> щодо фiнансової звiтностi ПАТ<СПМК-507> станом на 31 грудня 2011 року Мiсце проведення аудиту : м. Бiла Церква Київської областi Кому: Власникам Товариства Перевiрка проведена згiдно договору вiд лютого 2012 року № /02-12. Роздiл 1. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРА: ТОВ Аудиторська фiрма <Довiра>, яка знаходиться за адресою: вул. 50 рiччя Перемоги , 99,кв.94 , 09100, м. Бiла Церква Київської областi, Україна. Код ЄДРПОУ 20607804 ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЗАМОВНИКА: 01354088 09100, Київська область ,м. Бiла Церква, вул. Павлiченко, б.29-а . Тел. 04563-5-31-33 Роздiл 2. РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕВIРКИ Перевiрка господарської дiяльностi Товариства проведена на пiдставi фiнансової звiтностi пiдприємства за 2011 р. В результатi перевiрки аудиторська фiрма звертає увагу пiдприємства на наступнi питання : Порушення (недолiки) 1.На пiдприємствi мають мiсце порушення вимог законодавства про застосування первинних документiв. Зокрема, при отриманнi видаткових накладних вiд постачальника або актiв виконаних робiт, послуг не всi обов'язковi реквiзити присутнi в цих документах. Якщо документ не має хоча би одного реквiзиту, то вiн втрачає свою юридичну силу i не може бути пiдставою для бухгалтерських записiв та вiдповiдно не може бути пiдставою для вiдшкодування податкового кредиту по ПДВ або включення у витрати. Порядок документообiгу господарських операцiй та вимоги до складання документiв регламентується статтею 9 Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть> , а також <Положенням про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку> ,затвердженого наказом МФУ вiд 24.05.1995 року №88. Первиннi документи можуть бути складенi на паперi, чи машинних носiях i повиннi мати такi обов'язковi реквiзити:  назва;  дата та мiсце складання;  назва пiдприємства;  обсяг i змiст господарської операцiї;  одиниця вимiру;  посадовi особи вiдповiдальнi за здiйснення господарської операцiї;  пiдписи. 2. Вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби> та П(С)БО 9 <Запаси> в первiсну вартiсть цих активiв повиннi включатися витрати на транспортування, iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з доведенням основних засобiв до стану, у якому вони придатнi для використання iз запланованою метою. 3. Для ведення ремонтних робiт, якi виконуються господарським способом потрiбно складати дефектний акт 5. Вiдповiдно до п. 7,8 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку (ПСБО) № 10 <Дебiторська заборгованiсть> , затвердженого наказом МФУ вiд 8 жовтня 1999 року №237 поточна дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу обчислюється величина резерву сумнiвних боргiв. Величина резерву сумнiвних боргiв визначається виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв або на основi коефiцiєнта сумнiвностi боргiв. В балансi резерв сумнiвних боргiв не визначено 6. Iнвентаризацiя активiв i зобов'язань проведена з вiдхиленнями вiд положень Iнструкцiї з iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв, затвердженої наказом МФУ вiд 11.08.94 р. №69 щодо проведення повного пiдтвердження розрахункiв з дебiторами-кредиторами та своєчасного проведення результатiв iнвентаризацiї 7 Слiд мати на увазi, що ст.153 ПКУ передбачено, що у податковому облiку доходи i витрати по розрахунках з пов'язаними особами або з неплатниками податку на прибуток застосовуються з врахуванням звичайної цiни у разi , якщо договiрна цiна вiдрiзняється бiльше , нiж на 20% вiд звичайної цiни на товари (послуги). По операцiях з давальницькою сировиною мiж пов'язаними особами - збиток у податковому облiку не враховується. 10. Пiдприємство є орендодавець. Договором оренди повиннi передбачатись вiдшкодування всiх витрат (електр..,вода, смiття ,тепло, охорона:сума iндексацiї орендної плати тощо). 11. Доходи i витрати повиннi бути спiв ставнi мiж собою. Господарська дiяльнiсть iз року в рiк звужується 12 Не створено резерв вiдпусток. Порушено вимоги П(С)БО 11 <Зобов'язання> ВИСНОВОК. В перiод виконання аудиторських послуг працiвникам бухгалтерiї ПАТ <СПМК-507> надана консультацiя з питань бухгалтерського та податкового законодавства та рекомендовано провести вiдповiднi уточнення. Директор ТОВ Аудиторська фiрма <Довiра> Скорина Р.М. м. Бiла Церква Київської областi березня 2012 року
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Основним видом послуг є виконання механiзованих будiвельно монтажних робiт. В 2011 роцi обсяг реалiзацiї БМР склав 99430 тис. грн. В зв'язку з економiчною кризою в державi, будiвництво в державi припинене, що призвело до значного зниження механiзованих послуг при виконанi БМР. Основними клiєнтами в 2011 р. були ПП <Устимiвське ХПП>, ТОВ < Фастiвське ХПП>.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Продано: ,екскаватор, а/кран, а/вишку, гусеничний кран, вантажний автомобiль.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Пояснення: III гр.-88,5% зносу, IV гр.-80,1% зносу, Vгр-84,5% зносу. Амортизацiя нараховується згiдно Податкового Кодексу України . ПАТ>СПМК-507> спецiалiзується на будывельних роботах. Воно розташоване в м.Б.Церква. Облiк основних засобiв в ПАТ>СПМК-507> ведеться згiдно Положення *стандарту) бухгалтерського облiку <Основнi засоби>. Загальна сума основних засобiв на кiнець звiтного перiоду за залишковою вартiстю (балансова вартiсть) складає 349 тис.грн. Ступiнь зносу на 31/12/2011р. складає 84,4 %. Амортизацiя нараховувалась згiдно зменшення залишкової вартостi. Загальний ступiнь використання основних засобiв за звiтний перiод становить 20 %. На балансi пiдприємства знаходяться слiдуючi основнi засоби : До III гр..основних засобiв вiдносяться будiвлi та споруди та передавальнi пристрої введенi в дiю з 1971 року. Їх залишкова вартiсть складає 82 тис.грн До IV гр вiдноситься машини та обладнання, введений в дiю з1969 по 2007 роки. Ззалишкова вартiсть їх складає 149 тис.грн. До V гр. вiдносяться транспортнi засоби, введенi в дiю з 1984 по 2008 роки. Залишкова вартiсть їх складає 118 тис.грн. У власностi пiдприємства є також об'єкти невиробничого призначення. На балансi пiдприємства знаходяться три кiмнати на базi вiдпочинку <Корал> в селищi Грибiвка. Передача основних засобiв у комунальну власнiсть на планується.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Основними проблемами є вiдсутнiсть коштiв у замовникiв, велика зношенiсть машин та механiзмiв, збитковiсть виконуємих робiт, великi податки, iнфляцiя.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Державна екологiчна iнспекцiя в Київськiй областi штраф 2444,81. Рiшення № 70 вiд 30.06.2011р.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Перспектив щодо покращення фiнансового стану немає.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених але невиконаних договорiв немає.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Зробити прогноз на майбутню дiяльнiсть товаритва неможливо.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослiджень та розробок немає.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судових справ немає.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iншої iнформацiї немає.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 529.200 339.000 0.000 0.000 529.200 339.000
будівлі та споруди 79.000 72.000 0.000 0.000 79.000 72.000
машини та обладнання 27.000 149.000 0.000 0.000 27.000 149.000
транспортні засоби 402.000 118.000 0.000 0.000 402.000 118.000
інші 21.200 0.000 0.000 0.000 21.200 0.000
2. Невиробничого призначення: 12.000 10.000 0.000 0.000 12.000 10.000
будівлі та споруди 12.000 10.000 0.000 0.000 12.000 10.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 541.200 349.000 0.000 0.000 541.200 349.000
Опис III гр.-88,5% зносу, IV гр.-80,1% зносу, Vгр-84,5% зносу. Амортизацiя нараховується згiдно Податкового Кодексу України . ПАТ>СПМК-507> спецiалiзується на будiвельних роботах. Воно розташоване в м.Б.Церква. Облiк основних засобiв в ПАТ>СПМК-507> ведеться згiдно Положення *стандарту) бухгалтерського облiку <Основнi засоби>. Загальна сума основних засобiв на кiнець звiтного перiоду за залишковою вартiстю (балансова вартiсть) складає 349 тис.грн. Ступiнь зносу на 31/12/2011р. складає 84,4 %. Амортизацiя нараховувалась згiдно зменшення залишкової вартостi. Загальний ступiнь використання основних засобiв за звiтний перiод становить 20 %. На балансi пiдприємства знаходяться слiдуючi основнi засоби : До III гр..основних засобiв вiдносяться будiвлi та споруди та передавальнi пристрої введенi в дiю з 1971 року. Їх залишкова вартiсть складає 82 тис.грн До IV гр вiдноситься машини та обладнання, введений в дiю з1969 по 2007 роки. Ззалишкова вартiсть їх складає 149 тис.грн. До V гр. вiдносяться транспортнi засоби, введенi в дiю з 1984 по 2008 роки. Залишкова вартiсть їх складає 118 тис.грн. У власностi пiдприємства є також об'єкти невиробничого призначення. На балансi пiдприємства знаходяться три кiмнати на базi вiдпочинку <Корал> в селищi Грибiвка. Передача основних засобiв у комунальну власнiсть на планується.
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 472.500 602.700
Статутний капітал (тис. грн.) 141.400 141.400
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 141.400 141.400
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 331,1 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 331,1 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 461,3 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 461,3 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 5.300 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 298.300 X X
Усього зобов'язань X 303.600 X X
Опис: В зобов`язання входять: Податковi зобов`язання складаються з: 1. Податку на додану вартiсть 2. Орендна плата за землю 3. ПДФО Iншi зобов`язання - заборгованiсть за роботи, товари, послуги, з працiвниками та iншими кредиторами.
13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Обсяг доходу (виручки) менше 5,00 Млн. грн. д/н 0.00 5.10 д/н 0.00 0.00
13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Дохiд (виручка) вiд реалiзованої продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн. 5.10

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
01.01.2011 01.01.2011 Спростування

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2011 1 0
2 2010 1 0
3 2009 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): iншого немає Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): iншого немає Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): iншого немає Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
1 Кількість членів наглядової ради 3
2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 3
3 Кількість представників держави 0
4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
5 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 2
6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

1

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) iнших немає
Інші (запишіть) iнших немає

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
1 Члени правління (директор) Ні Ні Ні
2 Загальний відділ Ні Ні Ні
3 Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Так Ні
4 Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
5 Секретар правління Так Ні Так
6 Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
7 Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
8 Корпоративний секретар Ні Ні Ні
9 Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
10 Інше(запишіть): д/н Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Ні Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Так Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так


Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні


Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
1 Положення про загальні збори акціонерів X
2 Положення про наглядову раду X
3 Положення про виконавчий орган (правління) X
4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
5 Положення про ревізійну комісію X
6 Положення про акції акціонерного товариства X
7 Положення про порядок розподілу прибутку X
8 Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
1 Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Ні
2 Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Ні Ні
3 Інформація про склад органів управління товариства Ні Ні Так Ні Ні
4 Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Ні Ні
5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Ні Ні
6 Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні


Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
1 Не проводились взагалі X
2 Менше ніж раз на рік X
3 Раз на рік X
4 Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні


З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
1 Випуск акцій X
2 Випуск депозитарних розписок X
3 Випуск облігацій X
4 Кредити банків X
5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
6 Інше (запишіть): iншого немає
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Не визначились


Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні


З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) д/н

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні


У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 01.01.1900 ; яким органом управління прийнятий: кодексу немає

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: кодексу немає

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року кодексу немає

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Річна фінансова звітність

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 31.12.2011
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА 507 за ЄДРПОУ 01354088
Територія за КОАТУУ 3210300000
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за КОДУ 0
Вид економічної діяльності Оренда будiвельних машин та устаткування за КВЕД 71.32.0
Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума
Адреса 09100 М.БIЛА ЦЕРКВА ВУЛ. ПАВЛIЧЕНКО, 29А
Середня кількість працівників 18
Баланс на 31.12.2011
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 0.0 0.0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 541.2 348.8
- первісна вартість 031 3172.3 2241.5
- знос 032 ( 2631.1 ) ( 1892.7 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0
- первісна вартість 036 0.0 0.0
- накопичена амортизація 037 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0.0 0.0
Інші необоротні активи 070 0.0 0.0
Усього за розділом I 080 541.2 348.8
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 36.0 75.7
Поточні біологічні активи 110 0.0 0.0
Готова продукція 130 0.0 0.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 373.7 340.7
- первісна вартість 161 373.7 340.7
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 0.0 0.6
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1.6 4.5
Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 7.7 3.8
- у тому числі в касі 231 0.0 0.0
- в іноземній валюті 240 0.0 0.0
Інші оборотні активи 250 0.2 2.0
Усього за розділом II 260 419.2 427.3
III. Витрати майбутніх періодів 270 0.0 0.0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0.0 0.0
Баланс 280 960.4 776.1
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 141.4 141.4
Додатковий вкладений капітал 320 1442.3 1050.6
Резервний капітал 340 0.0 0.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -981.0 -719.5
Неоплачений капітал 360 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Усього за розділом I 380 602.7 472.5
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 0.0 0.0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 22.5 0.0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0.0 0.0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0.0 0.0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 166.0 138.8
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 30.1 5.3
- зі страхування 570 2.7 5.3
- з оплати праці 580 5.7 17.2
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0.0 0.0
Інші поточні зобов'язання 610 130.7 137.0
Усього за розділом IV 620 335.2 303.6
V. Доходи майбутніх періодів 630 0.0 0.0
Баланс 640 960.4 776.1

Примітки д/н
Керівник Голова правлiння Шишков Вiктор Сергiйович
Головний бухгалтер Головний бухгалтер Безкровна Тетяна Вiкторiвна

Звіт про фінансові результати за 2011 рік
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 485.0 543.8
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 65.0 ) ( 90.7 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 420.0 453.1
Інші операційні доходи 040 19.6 0.0
Інші доходи 050 245.2 259.6
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 684.8 712.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 627.4 533.4
Інші операційні витрати 090 ( 11.5 ) ( 126.9 )
у тому числі: 091 0.0 0.0
092 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Інші витрати 100 ( 167.6 ) ( 96.5 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 806.5 ) ( 756.8 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 -120) 130 ( -121.7 ) ( -44.1 )
Податок на прибуток 140 ( 8.5 ) ( 5.3 )
Чистий прибуток (збиток) (130 -140) 150 ( -130.2 ) ( -49.4 )
Забезпечення матеріального заохочення 160 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0.0 0.0


Примітки д/н
Керівник Голова правлiння Шишков Вiктор Сергiйович
Головний бухгалтер Головний бухгалтер Безкровна Тетяна Вiкторiвна