Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Шишков Вiктор Сергiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2014
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА 507
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
01354088
4. Місцезнаходження
Київська, Бiлоцеркiвський, 09100, М.БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ПАВЛIЧЕНКО, 29А
5. Міжміський код, телефон та факс
(04563) 5-31-33 (04563) 5-31-34
6. Електронна поштова адреса
spmk507@mail.ru

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.04.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 72 (1825)   15.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці spmk.com.ua в мережі Інтернет 25.04.2014
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду X
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Емiтент не випускав процентнi облiгацiї, дисконтнi облiгацiї, цiльовi (безпроцентнi), iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, сертифiкати ФОН, похiднi цiннi папери, тому таблицi «Процентнi облiгацiї», «Дисконтнi облiгацiї», «Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї», «Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН)», «Iнформацiя про похiднi цiннi папери», «Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за кожним випуском облiгацiй)», «Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за iпотечними цiнними паперами)», «Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за сертифiкатами ФОН)», «Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами))» не заповненi. За звiтний перiод емiтент не здiйснював викуп власних акцiй, тому таблиця «Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду» не заповнена. Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств, участi в створеннi юридичних осiб не приймав. Рейтингова оцiнка не проводилась, намiрiв не було. Осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента (юридичнi особи) немає. Дивiденди за звiтний перiод не нараховувались. Особлива iнформацiя не виникала протягом звiтного року. Корпоративний секретар не обирався. Не заповненi роздiли "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї", "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" оскiльки вид дiяльностi емiтента не класифiкується як переробна, добувна промисловiсть, виробництво та розподiлення електроенергiї, газу, води тому вiдповiдна iнформацiя не зазначається.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА 507
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00 № 046839
3. Дата проведення державної реєстрації
12.02.1997
4. Територія (область)
5. Статутний капітал (грн)
141436
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
18
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
77.32 Надання в оренду будiвельних машин i устатковання
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
43.99 Iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи, н. в. i. у.
10. Органи управління підприємства
д/н
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦIОНЕРНИЙ БАНК"
2) МФО банку
380537
3) поточний рахунок
26005090300006
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку
д/н
6) поточний рахунок
0

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Господарська дiяльнiсть пов’язана iз створенням об’єктiв архiтектури Серiя АВ № 516263 18.06.2010 Видана Iнспекцiєю державного архiтектурно-будiвельного контролю у Київськiй областi 18.06.2015
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): по закiнченню строку буде продовжено термiн дiї лiцензiї
 

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/н уповноважене рейтингове агентство 01.01.1900 Послугами рейтинг. Агенст. не користивул

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України 19028107 01000 м. Київ пл. Лесi Українки, 1 0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
фiзичнi особи - 135 осiб д/н д/н д/н 100
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шишков Вiктор Сергiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СМ 471033 28.03.2002 МВ № 2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в Київськiй обл.
4) рік народження**
1943
5) освіта**
Середньо-спецiальна, Київський технiкум Харчової промисл.
6) стаж керівної роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова правлiння ВАТ"СПМК-507"
8) дата обрання та термін, на який обрано
10.05.2011 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шишков Володимир Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СК 291863 09.07.1996 МВ №2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС в Київськiй обл.
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища, НАУ, iнженер
6) стаж керівної роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник транспортного вiддiлу "Укрсоцбанк"
8) дата обрання та термін, на який обрано
10.05.2011 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсi
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Буняєв Петро Федорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СК 150088 02.04.1996 МВ №2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в Київськiй обл.
4) рік народження**
1966
5) освіта**
середня
6) стаж керівної роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
водiй автокрана ПАТ "СПМК-507"
8) дата обрання та термін, на який обрано
10.05.2011 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Волошин Микола Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СМ 674149 22.01.2005 Бiлоцеркiвським МВМ №2 ГУ МВС України в Київськiй обл.
4) рік народження**
1953
5) освіта**
сердньо-спецiальна, Ржищевський будiвельний технiкум
6) стаж керівної роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
головний iнженер, ВАТ"СПМК-507"
8) дата обрання та термін, на який обрано
10.05.2011 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дiхтяр Тетяна Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СМ 312469 23.01.2001 МВ № 1 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС в Київськiй обл.
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Бiлоцеркiвська бухгалтерська школа
6) стаж керівної роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
бухгалтер, ВАТ"СПМК-507"
8) дата обрання та термін, на який обрано
10.05.2011 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Балас Валерiй Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СК 121064 19.01.1996 МВ № 2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС в Київськiй обл.
4) рік народження**
1963
5) освіта**
середньо-спецiальна, Бiлоцеркiвське ПТУ №15
6) стаж керівної роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
водiй автокрана ПАТ "СПМК-507"
8) дата обрання та термін, на який обрано
10.05.2011 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння, головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Безкровна Тетяна Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СК 249379 05.07.1996 МВ № 2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС в Київськiй областi
4) рік народження**
1968
5) освіта**
середньо-спецiальна, Харкiвський буд. технiкум.
6) стаж керівної роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ст.бухгалтер ВАТ"СПМК-507"
8) дата обрання та термін, на який обрано
10.05.2011 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Верзун Василь Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СК 671256 25.11.1997 МВ № 1 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС в Київськiй обл
4) рік народження**
1951
5) освіта**
середня
6) стаж керівної роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
токар, ВАТ"СПМК-507"
8) дата обрання та термін, на який обрано
10.05.2011 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бородiна Юлiя Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СМ 216687 15.02.2000 Бiлоцеркiвський РВ ГУ МВС україни в Київськiй обл.
4) рік народження**
1983
5) освіта**
вища, НАУ, економiст
6) стаж керівної роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Мережа Iнтернет магазинiв, головний економiст
8) дата обрання та термін, на який обрано
10.05.2011 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Река Василь Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СК 640510 03.10.1997 Бiлоцеркiвський вiддiл №2 МУГУ МВС України в Київськiй обл.
4) рік народження**
1965
5) освіта**
середня
6) стаж керівної роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
водiй автокрана, ВАТ"СПМК-507"
8) дата обрання та термін, на який обрано
10.05.2011 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пантелейчук Нiна Дмитрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СТ 274746 09.11.2011 МВ №1 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в Київськiй обл.
4) рік народження**
1954
5) освіта**
середньо-спецiальна, Київський торговий технiкум
6) стаж керівної роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Товарознавець ПАТ "СПМК-507"
8) дата обрання та термін, на який обрано
10.05.2011 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова правлiння Шишков Вiктор Сергiйович СМ 471033 28.03.2002 МВ № 2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в Київськiй обл. 24.04.1998 79761 14.0984 79761 0 0 0
Голова Наглядової ради Шишков Володимир Вiкторович СК 291863 09.07.1996 МВ №2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС в Київськiй обл. 28.12.2002 183684 32.468 183684 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсi Буняєв Петро Федорович СК 150088 02.04.1996 МВ №2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в Київськiй обл. 24.01.1998 3361 0.594084 3361 0 0 0
Член Правлiння Волошин Микола Петрович СМ 674149 22.01.2005 Бiлоцеркiвським МВМ №2 ГУ МВС України в Київськiй обл. 24.04.1998 16791 2.96795 16791 0 0 0
Член Правлiння Дiхтяр Тетяна Володимирiвна СМ 312469 23.01.2001 МВ № 1 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС в Київськiй обл. 27.04.1998 6972 1.23235 6972 0 0 0
Член Наглядової ради Балас Валерiй Васильович СК 121064 19.01.1996 МВ № 2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС в Київськiй обл. 24.01.1998 1458 0.257713 1458 0 0 0
Член Правлiння, головний бухгалтер Безкровна Тетяна Вiкторiвна СК 249379 05.07.1996 МВ № 2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС в Київськiй областi 24.04.1998 2972 0.52532 2972 0 0 0
Член Правлiння Верзун Василь Iванович СК 671256 25.11.1997 МВ № 1 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС в Київськiй обл 24.04.1998 4187 0.74008 4187 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Бородiна Юлiя Володимирiвна СМ 216687 15.02.2000 Бiлоцеркiвський РВ ГУ МВС україни в Київськiй обл. 24.01.1998 2000 0.353516 2000 0 0 0
Член Наглядової ради Река Василь Миколайович СК 640510 03.10.1997 Бiлоцеркiвський вiддiл №2 МУГУ МВС України в Київськiй обл. 24.02.1998 3313 0.5856 3313 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Пантелейчук Нiна Дмитрiвна СТ 274746 09.11.2011 МВ №1 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в Київськiй обл. 24.04.1998 486 0.0859 486 0 0 0
Усього 304985 53.908913 304985 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
д/н д/н д/н Київська д/н д/н д/н 01.01.1900 0 0 0 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Шишков Володимир Вiкторович СК 291863 19.07.1996 МВ №2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в Київськiй обл. 08.07.2010 183684 32.468 183684 0 0 0
Шишков Вiктор Сергiйович СМ 471033 28.03.2002 МВ №2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в Київськiй обл. 08.07.2010 79761 14.0984 79761 0 0 0
Усього 263445 46.5664 263445 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 21.05.2013
Кворум зборів** 61.2
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання голови та секретаря зборiв та членiв лiчильної комiсiї; 2.Звiт правлiння про результати дiяльностi Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3.Звiт Наглядової ради товариства про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2012р та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4.Звiт ревiзiйної комiсiї про пiдсумки фiнансової дiяльностi товариства за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5.Затвердження рiчного звiту, результатiв дiяльностi та балансу Товариства за 2012 рiк та напрямкiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк. 6.Розподiл прибутку або збиткiв товариства за 2012 рiк з урахуванням вимог передбачених Законом Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiї до перелiку питань не подавалися. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: не iнiцiювалися Результати розгляду питань порядку денного: вiдображенi в протоколi загальних зборiв акцiонерiв №1/13 вiд 21.05.2013р.

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900
Дата виплати дивідендів 01.01.1900 10.11.1900 01.01.1900 01.01.1900
Опис Рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось. Дивiденди не виплачувались.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України»
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Б. Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 377-7263
Факс (044) 279-12-49
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Опис Послуги емiтенту надаються на пiдставi договору про обслуговування емiсiї

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «Украудит ХХI-Київщина»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 30160928
Місцезнаходження 08132 Україна Київська К-Святощинський м. Вишненве вул. Жовтнева, 23
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1985
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (04598) 7-1472
Факс (044) 390-76-64
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Перевiрка проведена згiдно договору на проведення аудиту вiд 31 грудня 2013 року № А-20-13/17.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НВП "Магiстр"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 34045290
Місцезнаходження 04655 Україна м. Київ Оболонський м. Київ вул. Полярна, 20, лiтера А, офiс 6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності сер. АЕ № 286642
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 500-1607
Факс (044) 500-1608
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Депозитарна установа здiйснює депозитарний облiк рахункiв акцiонерiв на пiдставi договору з емiтентом № 64-Е вiд 02.11.2010р.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15.10.2010 501/10/1/2010 Терiторiальне Управлiння ДКЦПФР в м.Київi та Київськiй обл. UA 4000100382 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 565744 141436 100
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх органiзованих ринках не здiйснюється. Заяви про допуск на бiржi не подавались.Факт лiстингу/делiстингу вiдсутнiй.
 

4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено (шт.) Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7
1 01.01.1900 0 01.01.1900 д/н д/н 0

XI. Опис бізнесу

ПАТ "СПМК-507" виконує механiзованi будiвельно-монтажнi роботи. СПМК-507 була органiзована 47 рокiв тому як державна пiдвiдомча структура, що входила до складу тресту "Бiлоцеркiвсiльбуд". пiдприємство виконувало будiвельно-монтажнi роботи в 10 районах Київської областi. На пiдставi конференцiї трудового колективу тресту "Бiлоцеркiвсiльбуд" вiд 11/03/91р. державне пiдприємство було перетворене в структурний пiдроздiл орендного державно-кооперативного тресту "Бiлоцеркiвсiльбуд". 2 лютого 1997 р. загальнi збори членiв трудового колективу СПМК-507 прийняли рiшення про створення акцiонерного товариства та приватизацiю майна. ВАТ "СПМК-507" було створене у вiдповiдностi з наказом Регiонального вiддiлення ФДМУ по Київськiй обл.. вiд 4 лютого 1997 року № 7/10-ВП, шляхом перетворення СПМК-507, структурного пiдроздiлу орендного державно-кооперативного тресту "Бiлоцеркiвсiльбуд" у ВАТ.
 
В зв'язку з скороченням обсягiв робiт та вiдсутнiстю замовникiв пiдприємство значно скоротило чисельнiсть працiвникiв спускового складу. Велика кiлькiсть технiки не експлуатується iз-за вiдсутностi фронту робiт. ступiнь зносу основних засобiв на 01/01/2013р. становить 91,1 % вiдповiдно ступiнь придатностi ОФ становить лише 8,9 %, тому ПАТ "СПМК-507" має в своєму складi лише одну дiльницю, якi займаються виконанням БМР, а також дiльницю по ремонту та технiчному обслуговуванню будiвельної технiки.
 
Середня кiькiсть працiвникiв - 18 осiб.
 
ПАТ "СПМК-507 не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств
 
Спiльна дiяльнiсть не проводиться.
 
Пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї не було.
 
Звiтнiсть на пiдприємствi ведеться згiдно з вимогами чинного законодавства України, зокрема : - Законiв України „ Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", "Про акцiонернi товариства", „ Про цiннi папери та фондовий ринок", - Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених Мiнфiном України (з урахуванням Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ); - рекомендацiй, що мiстяться у Листi Мiнiстерства фiнансiв України вiд 21.12.2005 р. №31-34000-10-5/27793 „ Про облiкову полiтику "; - нормативних документiв Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо бухгалтерського облiку основних операцiй у акцiонерних товариствах; - Податкового кодексу України На вимогу статтi 12 «Застосування мiжнародних стандартiв» Закону про бухоблiк, починаючи з 01 сiчня 2013 року пiдприємство складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ). Пiдприємство використовує виключно МСФЗ. якi опублiкованi на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. 1.амортизацiя ОФ i нематерiальних активiв. Об'єкти основних засобiв вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за фактичними витратами за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. У разi якщо об'єкт основних засобiв складається з декiлькох компонентiв, що мають рiзний строк корисного використання, такi компоненти вiдображаються як окремi об'єкти основних засобiв Амортизацiя по основних засобiв нараховується за методом рiвномiрного нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх корисного використання i вiдображається у складi прибутку або збитку. Амортизацiя нараховується з дати придбання об'єкта, а для об'єктiв основних засобiв, зведених господарським способом - з моменту завершення будiвництва об'єкта i його готовностi до експлуатацiї. 2.Запаси. Облiк запасiв ведеться по цiнах придбання, включаючи витрати на доставку. Незавершене виробництво на пiдприємствi вiдсутнє. 3.Iнвестицiї. Iнвестицiй товариство не має. 4.Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть за виконанi роботи несплачена в строк. 5.Визнання доходу. Дохiд вiд продажу, робiт, послуг товарiв визначається по фактичному виконанню БМР, згiдно актiв виконаних робiт. 6.Податки. В звiтному перiодi пiдприємство нарахувало i сплачувало до бюджету та цiльових фондiв слiдуючи податки та збори: - ПДВ - прибутковий податок з громадян - орендна плата за землю - єдиний соцiальний внесок - екологiчний податок -єдиний податок податки нараховувались у вiдповiдностi до дiючого податкового законодавства України
 
Основним видом послуг є виконання механiзованих будiвельно монтажних робiт. В 2013 роцi обсяг реалiзацiї БМР склав 70,6 тис. грн. , та надання в оренду нежитлових примiщень на суму 170,4 тис. грн. В зв'язку з економiчною кризою в державi, будiвництво в державi припинене, що призвело до значного зниження механiзованих послуг при виконанi БМР. Основними клiєнтами в 2012 р. були ТОВ «Бiлоцеркiвський мiськбуд», ПП «Еркер», ТОВ «Аргунь»
 
Продано: ,екскаватор, а/кран, а/вишку, гусеничний кран, вантажний автомобiль, легковий автомобiль та адмiнiстративно-побутовий корпус.
 
Правочини з власникпми iстотної участi, членами наглядової ради або виконавчого органу, афiлiйованими особами - вiдсутнi.
 
Пояснення: III гр.- 91,4% зносу, IV гр.- 89,9% зносу, Vгр- 92,6% зносу. Амортизацiя нараховується згiдно Податкового Кодексу України . ПАТ «СПМК-507» спецiалiзується на будiвельних роботах. Воно розташоване в м.Б.Церква. Облiк основних засобiв в ПАТ «СПМК-507» ведеться згiдно Положення *стандарту) бухгалтерського облiку . Загальна сума основних засобiв на кiнець звiтного перiоду за залишковою вартiстю (балансова вартiсть) складає 162 тис.грн. Ступiнь зносу на 31/12/2013р. складає 91,1 %. Амортизацiя нараховувалась згiдно зменшення залишкової вартостi. Загальний ступiнь використання основних засобiв за звiтний перiод становить 20 %. На балансi пiдприємства знаходяться слiдуючi основнi засоби : До III гр. основних засобiв вiдносяться будiвлi та споруди та передавальнi пристрої введенi в дiю з 1971 року. Їх залишкова вартiсть складає 61 тис.грн. До IV гр вiдноситься машини та обладнання, введений в дiю з 1969 по 2007 роки. Ззалишкова вартiсть їх складає 62 тис.грн. До V гр. вiдносяться транспортнi засоби, введенi в дiю з 1984 по 2008 роки. Залишкова вартiсть їх складає 35 тис.грн. У власностi пiдприємства є також об'єкти невиробничого призначення. На балансi пiдприємства знаходяться три кiмнати на базi вiдпочинку в селищi Грибiвка. Передача основних засобiв у комунальну власнiсть на планується.
 
Основними проблемами є вiдсутнiсть коштiв у замовникiв, велика зношенiсть машин та механiзмiв, збитковiсть виконуємих робiт, великi податки, iнфляцiя.
 
Штрафних санкцiй в 2013 роцi немає
 
Перспектив щодо покращення фiнансового стану немає.
 
Укладених але невиконаних договорiв немає.
 
Зробити прогноз на майбутню дiяльнiсть товаритва неможливо.
 
Дослiджень та розробок немає.
 
Судових справ немає.
 
Iншої iнформацiї немає.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 231 157 0 0 231 157
будівлі та споруди 64 56 0 0 64 56
машини та обладнання 106 62 0 0 106 62
транспортні засоби 61 35 0 0 61 35
інші 0 4 0 0 0 4
2. Невиробничого призначення: 8 5 0 0 8 5
будівлі та споруди 8 5 0 0 8 5
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 239 162 0 0 239 162
Опис III гр.- 91,4% зносу, IV гр.- 89,9% зносу, Vгр- 92,6% зносу. Амортизацiя нараховується згiдно Податкового Кодексу України . ПАТ «СПМК-507» спецiалiзується на будiвельних роботах. Воно розташоване в м.Б.Церква. Облiк основних засобiв в ПАТ «СПМК-507» ведеться згiдно Положення *стандарту) бухгалтерського облiку . Загальна сума основних засобiв на кiнець звiтного перiоду за залишковою вартiстю (балансова вартiсть) складає 162 тис.грн. Ступiнь зносу на 31/12/2013р. складає 91,1 %.Амортизацiя нараховувалась згiдно зменшення залишкової вартостi. Загальний ступiнь використання основних засобiв за звiтний перiод становить 20 %.На балансi пiдприємства знаходяться слiдуючi основнi засоби : До III гр. основних засобiв вiдносяться будiвлi та споруди та передавальнi пристрої введенi в дiю з 1971 року. Їх залишкова вартiсть складає 61 тис.грн. До IV гр вiдноситься машини та обладнання, введений в дiю з 1969 по 2007 роки. Ззалишкова вартiсть їх складає 62 тис.грн. До V гр. вiдносяться транспортнi засоби, введенi в дiю з 1984 по 2008 роки. Залишкова вартiсть їх складає 35 тис.грн. У власностi пiдприємства є також об'єкти невиробничого призначення. На балансi пiдприємства знаходяться три кiмнати на базi вiдпочинку в селищi Грибiвка. Передача основних засобiв у комунальну власнiсть на планується.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 59 432
Статутний капітал (тис. грн.) 141 141
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 141 141
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -82 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -82 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 291 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 291 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вартiсть чистих активiв товариства менша вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом. Вiдповiдно до вимог п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України передбачена лiквiдацiя товариства.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 11 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 456 X X
Усього зобов'язань X 467 X X
Опис: В зобов`язання входять: Податковi зобов’язання складаються з: 1.Податку на додану вартiсть 2.Орендна плата за землю 3.ПДФО 4.Екологiчний податок 5.Єдиний податок Iншi забов’язання-заборгованнiсть за роботи,товари, послуги, з працiвниками та iншими кредиторами.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ АФ “Украудит ХХI – Київщина“.
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30160928
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Жовтнева, 23.
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1985 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** П000104 П П000104 21.05.2013 д/н
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства “Спецiалiзована пересувна механiзована колона № 507” за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року. Головi правлiння ПАТ “СПМК № 507”, Власникам цiнних паперiв 1. Основнi вiдомостi про емiтента 1.1 Повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство “Спецiалiзована пересувна механiзована колона № 507”. Скорочена назва: ПАТ “СПМК № 507” 1.2 Код за ЄДРПОУ: 01354088 1.3 Мiсцезнаходження: вулиця Павлiченко, 29 А, м. Бiла Церква, Київська обл., 09107. 1.4 Дата державної реєстрацiї: 12.02.1997 р. (свiдоцтво про державну реєстрацiю видано Виконавчим комiтетом Бiлоцеркiвської мiської ради Київської областi, номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР 1 353 120 0000 000 800). 2. Опис аудиторської перевiрки Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПАТ “СПМК № 507”, що додається: фiнансова звiтнiсть, складена за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, яка включає: ? Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.13 р.; ? Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2013 рiк; ? Звiт про власний капiтал за 2013 рiк; ? Звiт про рух грошових коштiв за 2013 рiк; ? Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк. Аудит було здiйснено вiдповiдно до: ? Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА); ? Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011 року №1360 (зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011 року за № 1358/20096). 3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 4. Вiдповiдальнiсть аудитора Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки щодо повного комплекту фiнансової звiтностi, яку ми висловлюємо вiдповiдно до вимог МСА 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора». 5. Пiдстава для висловлення негативної думки 5.1. Принципи облiкової полiтики товариства не були врахованi та адекватно поданi й розкритi вiдповiдно до МСФЗ. 5.1.1. Вiдображена у балансi товариства дебiторська заборгованiсть не вiдкоригована до справедливої вартостi (нарахованого резерву) згiдно з вимогами МБО 39. 5.1.2. Товариством не розкрита iнформацiя щодо об’єкту основних засобiв (адмiнiстративно-побутовий корпус), який визнаний як непоточний актив для подальшого продажу (Договiр купiвлi-продажу вiд 29 серпня 2013 року з вiдстрочкою передачi права власностi покупцю, до повного погашення ним покупної вартостi даного об’єкта). Данi вимоги визначенi в МСФЗ 5. 5.1.3. Об’єкти основних засобiв товариства не визнанi за справедливою вартiстю на звiтну дату. Попередня переоцiнка основних засобiв проводилась на пiдприємствi у 2005 роцi. Згiдно МСБО 16 переоцiнку слiд проводити з достатньою регулярнiстю, так щоб балансова вартiсть суттєво не вiдрiзнялась вiд тiєї, що була б визначена iз застосуванням справедливої вартостi на кiнець звiтного перiоду. 5.2. Враховуючи те, що товариство має збитки фiнансової дiяльностi за 2013 рiк 373 тис. грн., за попереднiй 2012 рiк – 41 тис. грн., та даний показник у звiтi про фiнансовий стан наростаючим пiдсумком становить 82 тис. грн., iснує загроза дiяльностi пiдприємства на безперервнiй основi. Товариство не розкриває iнформацiю про даний факт та не розкриває причини, через якi його дiяльнiсть не може розглядатися, як безперервна. 5.3. Залишки фiнансової звiтностi на початок звiтного перiоду мiстять виправлення, якi суттєво не впливають на фiнансову звiтнiсть поточного перiоду. 6. Негативна думка На нашу думку, у зв’язку iз значущiстю питання, про якi йдеться в параграфi «Пiдстава для висловлення негативної думки», фiнансова звiтнiсть не надає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан ПАТ “СПМК № 507” станом на 31 грудня 2013 року, а також його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 7. Iнша допомiжна iнформацiя 7.1 Вартiсть чистих активiв Вартiсть чистих активiв товариства на 31.12.13 р., визначена згiдно з «Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств», схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.04 р. № 485, складає 59 тис. грн. Ця сума нижча величини статутного капiталу на 82 тис. грн., тобто вартiсть чистих активiв не вiдповiдає вимогам частини третьої ст. 155 Цивiльного кодексу України. 7.2 Суттєвi невiдповiдностi Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю, не виявлено. 7.3 Значнi правочини Вартiсть активiв товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк складає 526 тис. грн. Вчинення значних правочинiв (якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 10-25 вiдсоткiв вартостi активiв) у 2013 роцi товариством вiдбулося в частинi реалiзацiї об’єкта основних засобiв на суму 1428816 грн. (Договiр купiвлi-продажу вiд 29 серпня 2013 року. Покупець фiзична особа Водоп’ян В.В., реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2409107014). 7.4 Стан корпоративного управлiння Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства». Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту, вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо: 1) вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту; 2) достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» рiчного звiту акцiонерного товариства. Станом на 31.12.2013 року акцiями товариства володiло 135 акцiонерiв. Формування складу органiв корпоративного управлiння акцiонерного товариства “СПМК № 507” здiйснюється вiдповiдно до: - роздiлу 9 Статуту, зареєстрованого 05 вересня 2011року; - рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства (протокол № 1/11 вiд 10.05.2011). Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: - загальнi збори акцiонерiв; - правлiння; - ревiзiйна комiсiя; - наглядова рада. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/11 вiд 05 травня 2011 року). Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту. Статутом не передбачено затвердження будь-яких додаткових положень, що регламентують функцiонування органiв корпоративного управлiння. Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв повиннi проводитись в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства» – до 30 квiтня. Товариство порушило визначенi термiни щодо проведення щорiчних загальних зборiв, якi були проведенi 21 травня 2013 року, протокол № 1/13. Протягом звiтного року правлiння товариства здiйснювало поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства. Змiн у складi правлiння протягом звiтного року не вiдбувалось. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю. Фактична реалiзацiя функцiй ревiзiйної комiсiї протягом звiтного року пов’язана з перевiркою фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за 2013 рiк. Спецiальнi перевiрки протягом звiтного року ревiзiйною комiсiєю не проводились. На дату надання цього звiту, ревiзiйною комiсiєю товариства, перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк ще не проводилась. Протягом звiтного перiоду вiдбувались змiни зовнiшнього аудитора. Затвердження зовнiшнього аудитора – ТОВ АФ «Украудит ХХI – Київщина» не проводилось у вiдповiдностi до вимог Статуту товариства. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту, вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок: 1) прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Статуту, але з урахуванням обставин, якi викладено вище не в повному обсязi вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства», 2) «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння», наведена у рiчному фiнансовому звiтi, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затверджених рiшенням Комiсiї вiд 03.12.2013 № 2826, зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 24.13.2013 за № 2180/24712. 7.5 Оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Пiд час аудиту було проаналiзовано чинники ризику, пов’язанi з можливими викривленнями фiнансової звiтностi, а саме: ? високий рiвень конкуренцiї або насичення ринку; ? високий ступiнь незахищеностi вiд швидких змiн законодавства; ? значний спад споживчого попиту та збiльшення банкрутств в економiцi в цiлому; ? новi облiковi, законодавчi та нормативнi вимоги; ? операцiї з пов’язаними сторонами; ? використання дiлових посередникiв; ? незвичайнi або складнi угоди, особливо укладенi на кiнець звiтного перiоду; ? застосування неналежних засобiв для мiнiмiзацiї в цiлях оподаткування доходiв; ? вiдсутнiсть повної та своєчасної iнвентаризацiї активiв та зобов’язань. Нами була проведена iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилок на рiвнi фiнансового звiту через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища для отримання достатньої впевненостi у тому, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки. Iнформацiя, отримана внаслiдок процедур оцiнки ризикiв i пов’язаних з ними заходiв контролю, використовувалась нами як аудиторськi докази для пiдтвердження оцiнок ризикiв суттєвого викривлення. 8. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 8.1 Назва суб’єкта аудиторської дiяльностi: ТОВ АФ “Украудит ХХI – Київщина“. 8.2 Код за ЄДРПОУ 30160928. 8.3 Дата реєстрацiї – 04.09.1998 р. Свiдоцтво видане Києво-Святошинською районною державною адмiнiстрацiєю Київської областi. Номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб –пiдприємцiв 1 339 120 0000 002 086. 8.4 Лiцензiя № 001985 вiд 23.09.1998 р. Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 1985 вiд 26.01.2001 р. 8.5 Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв № П000104 вiд 21.05.2013 року . 8.6 Юридична адреса та мiсцезнаходження: Україна, 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Жовтнева, 23. 8.7 Тел.: (04598) 7-14-72, факс: 390-76-64 8.8 Перевiрку проведено: ? аудитором Пилипенко Л.В. (сертифiкат № 006872 вiд 22.12.11 р.). 9. Основнi вiдомостi про умови договору на аудиторську перевiрку 9.1 Пiдстави для проведення перевiрки: ? Закон України “Про аудиторську дiяльнiсть ” в редакцiї вiд 14.09.06 р. № 140-V; ? Договiр на аудиторську перевiрку вiд 31.12.2013 року, № А-20-13/17. 9.2 Початок перевiрки 03.02.2014 р. Закiнчення перевiрки 07.02.2014 р. Додатки: Додаток 1 – Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.13 р. (Ф.№1); Додаток 2 – Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2013 рiк (Ф.№2); Додаток 3 – Звiт про рух грошових коштiв за 2013 рiк (Ф.№3); Додаток 4 – Звiт про власний капiтал за 2013 рiк (Ф.№4). Додаток 5 – Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк. Директор ТОВ «Украудит ХХI – Київщина» Аудитор Г. I. Федкевич (сертифiкат серiї А № 000824 вiд 29.02.96 р.) Аудитор Л.В. Пилипенко (сертифiкат №006872 вiд 22.12.11 р.) 07.02.2014 року

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2013 1 0
2 2012 1 0
3 2011 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): iншого немає Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): iншого немає Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): iншого немає Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 3
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 1

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) iнших немає
Інші (запишіть) iнших немає

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Ні Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Так Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Ні Так Ні Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Вимоги чинного законодавства

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): iншого немає

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 01.01.1900 ; яким органом управління прийнятий: кодексу немає

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: кодексу немає
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
кодексу немає

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА 507 за ЄДРПОУ 01354088
Територія за КОАТУУ 3210300000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 77.32
Середня кількість працівників 18
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса ВУЛ. ПАВЛIЧЕНКО, 29А, М.БIЛА ЦЕРКВА, Бiлоцеркiвський, Київська область, 09100, Україна, (04563) 5-31-33
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 239 162 0
первісна вартість 1011 1955 1829 0
знос 1012 1716 1667 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 239 162 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 107 54 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 302 263 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 6 5 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 1 19 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 2 23 0
Усього за розділом II 1195 418 364 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 657 526 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 141 141 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 864 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -573 -82 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 432 59 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 17 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 17 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 14 13 0
за розрахунками з бюджетом 1620 16 11 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 8 4 0
за розрахунками з оплати праці 1630 59 11 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 111 428 0
Усього за розділом IІІ 1695 208 467 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 657 526 0

Примітки д/н
Керівник Шишков В. С.
Головний бухгалтер Безкровна Т. В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА 507 за ЄДРПОУ 01354088
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 241 418
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 360 ) ( 455 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

0

0
 збиток 2095 ( 119 ) ( 37 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 17 213
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 263 ) ( 204 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 86 ) ( 41 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 451 ) ( 69 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 78 28
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 373 ) ( 41 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 373 ) ( 41 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -373 -41

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 267 212
Витрати на оплату праці 2505 210 245
Відрахування на соціальні заходи 2510 78 100
Амортизація 2515 68 102
Інші операційні витрати 2520 46 41
Разом 2550 669 700

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 565744 565744
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 565744 565744
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д/н
Керівник Шишков В. С.
Головний бухгалтер Безкровна Т. В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА 507 за ЄДРПОУ 01354088
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

282

531
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 4 2
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 341 10
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 4 2
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 158 )

( 122 )
Праці 3105 ( 229 ) ( 165 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 90 ) ( 0 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 143 ) ( 212 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 1 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 69 ) ( 48 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 74 ) ( 163 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 4 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 107 ) ( 106 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -100 -60
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 108 42
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 24
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 9 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 108 57
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 110 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 100 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 10 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 18 -3
Залишок коштів на початок року 3405 1 4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 19 1

Примітки д/н
Керівник Шишков В. С.
Головний бухгалтер Безкровна Т. В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА 507 за ЄДРПОУ 01354088
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА 507 за ЄДРПОУ 01354088
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2013 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 141 0 864 0 -573 0 0 432
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 141 0 864 0 -573 0 0 432
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -373 0 0 -373
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 -864 0 864 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 -864 0 491 0 0 -373
Залишок на кінець року 4300 141 0 0 0 -82 0 0 59

Примітки д/н
Керівник Шишков В. С.
Головний бухгалтер Безкровна Т. В.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «СПМК №507» за 2013 рiк Облiкова полiтика на пiдприємствi регламентується вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, законодавством України та Наказом по пiдприємству " ПРО ОРГАНIЗАЦIЮ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ У ВIДПОВIДНОСТI З МIЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI № 14 вiд «28»грудня 2012р. Протягом року зберiгається незмiннiсть облiкової полiтики. 1.Баланс(Звiт про фiнансовий стан) Вiдомостi викладенi у розрiзi поточних та непоточних (довгострокових) активiв та зобов'язань пiдприємства. Оцiнку балансової вартостi активiв та зобов'язань здiйснено за iсторичною собiвартiстю. Для подання у балансi здiйснено розмежування активiв та зобов'язань на поточнi та непоточнi (довгостроковi) вiдповiдно до вимог МСБО 1 “Подання фiнансових звiтiв”. До поточних активiв та зобов'язань вiднесено суми, що очiкуються до вiдшкодування або погашення протягом 12 мiсяцiв вiд дати балансу. Активи та зобов'язання подано у порядку їхньої лiквiдностi. 1.1. Необоротнi активи ( непоточнi активи ) Всi iншi активи, крiм поточних, визнанi непоточними. 1.1.1. Основнi засоби та нематерiальнi активи Щодо усiх груп та видiв основних засобiв пiдприємство дотримується єдиної полiтики визначення балансової вартостi та методiв нарахування амортизацiї. Основнi засоби оприбутковуються на баланс за собiвартiстю придбання, що включає витрати на транспортування, монтаж, приведення до стану, необхiдного до експлуатацiї та iншi безпосередньо пов'язанi витрати. Пiдприємство не визнає в балансовiй вартостi об'єктiв основних засобiв витрати на технiчне обслуговування та поточнi ремонти. Такi витрати визнаються витратами поточного перiоду й розподiляються на собiвартiсть продукцiї. Первiсна оцiнка основних засобiв вiдповiдає вимогам МСБО 16 “Основнi засоби”. Для нарахування амортизацiї пiдприємство застосовує норми та методи нарахування амортизацiї основних засобiв, що дозволяє податкове законодавство України, що дозволено п. 26 П(С)БО 7. Цей метод амортизацiї не вiдповiдає МСБО 16. Тобто амортизацiя основних засобiв нараховується на пiдставi ставок, визначених п. 8.6 Закону України “Про оподаткування прибутку пiдприємств”. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв, згiдно з облiковою полiтикою, прирiвнюється до нуля. Перерахунок амортизацiї за методами МСБО 16 не проведений з причини того, що вiдсутня оцiнка незалежним експертом справедливої вартостi основних засобiв. Спираючись на те, що МСФЗ 16 висловлює право суб'єкта господарювання оцiнювати об'єкти основних засобiв на дату переходу на МСФЗ, та можливiсть обмеженого звiльнення вiд вимог, коли вартiсть дотримання цих вимог iмовiрно перевищує вигоди користувачiв фiнансової звiтностi (МСФЗ 1.В4), враховуючи ретельний пiдхiд до оцiнки первiсної вартостi основних засобiв та документальне пiдтвердження облiкових даних, нами прийнято рiшення не здiйснювати коригування амортизацiйних вiдрахувань. Балансова вартiсть по видам основних засобiв визначена як рiзниця мiж їх первiсною вартiстю та нарахованою амортизацiєю i наведена у табл. 1 (тис. грн.). Табл. 1 Основнi засоби за видами 01.01.2013 31.12.2013 Будiвлi, споруди Первiсна вартiсть 713 713 Знос 641 652 Остаточна вартiсть на дату балансу 72 61 Житловий фонд невиробничого призначення Первiсна вартiсть 0 0 Знос 0 0 Остаточна вартiсть на дату балансу 0 0 Машини та обладнання Первiсна вартiсть 657 617 Знос 551 555 Остаточна вартiсть на дату балансу 106 62 Транспортнi засоби Первiсна вартiсть 584 481 Знос 523 446 Остаточна вартiсть на дату балансу 61 35 Iнструменти, приладдя, iнвентар та iншi Первiсна вартiсть 1 5 Знос 1 1 Остаточна вартiсть на дату балансу 0 4 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи Первiсна вартiсть 13 Знос 13 Остаточна вартiсть на дату балансу 0 ОСНОВНI ЗАСОБИ — ВСЬОГО 1955 1829 Первiсна вартiсть 1716 1667 Знос 239 162 Остаточна вартiсть на дату балансу Зменшено на остаточну вартiсть житлового фонду Всього за рядком Балансу Довгостроковi активи / Основнi засоби 239 162 Прирiст (зменшення) балансової вартостi за рiк -110 -77 Коефiцiєнт зношуваностi основних засобiв 87,77% 91,14% По балансу первiсна вартiсть власних основних засобiв та малоцiнних необоротних матерiальних активiв на кiнець року складає 1829 тис. грн., їх амортизацiя (знос) складає 1667 тис. грн., залишкова вартiсть на 31.12.2013 року становить 162 тис. грн. За станом на 31.12.2013 р. активи, класифiкованi як утримуванi для продажу вiдповiдно до МСФЗ 5 “Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть”, вiдсутнi. У 2013 роцi вибуття основних засобiв склало 126 тис. грн., вiдомостi за групами наведено у табл. 2. Табл. 2 № п/п Групи основних засобiв Первiсна (переоцiнена) вартiсть, грн. Знос, грн. 1 Машини та обладнання 617 555 2 Транспортнi засоби 481 446 3 Iнструменти 5 1 4 Iншi основнi засоби 0 0 5 МНМА 13 13 Iндексацiя, переоцiнка балансової вартостi основних засобiв не проводились. Пiдприємство не має iнвестицiйної нерухомостi. Вiдсутня iнформацiя щодо наявностi контрактних зобов'язань, пов'язаних iз придбанням основних засобiв. Пiдприємство має нерухомiсть, яку продає Наявний договiр купiвлi-продажу нежитлового примiщення з розстроченням платежу. Пiдприємство не має бiологiчних активiв. Пiдприємством прийняте рiшення щодо визначення очiкуваних термiнiв корисної експлуатацiї, та внесення змiн до наказу про облiкову полiтику щодо визначення методу нарахування амортизацiї (зносу) вiдповiдно до вимог МСБО 16 у 2014 роцi. Розглядається можливiсть проведення незалежної оцiнки справедливої вартостi об'єктiв основних засобiв. 1.1.2. Нематерiальнi активи Нематерiальних активiв пiдприємство не має. 1.1.3. Iнвестицiї Довгострокових фiнансових iнвестицiй не має. Довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдсутня. Оборотнi активи (поточнi активи) Поточнi активи класифiкованi, виходячи з вiдповiдностi будь-якому з критерiїв, визначених у п. 57 МСБО 1 як активи, призначенi для використання у виробництвi або для реалiзацiї протягом операцiйного циклу та не бiльше 12 мiсяцiв з дати балансу. 1.1.4. Запаси Визнання та первiсна оцiнка запасiв вiдповiдає положенням прийнятої на пiдприємствi облiкової полiтики i ведеться за купiвельними цiнами. Вартiсть транспортно-заготiвельних витрат кожного мiсяця розподiляється у вiдповiдностi до вимог МСБО 2 “Запаси”. Виробничi запаси на 31.12.2013 року складають 54 тис. грн., що на 53 тис. грн. менше, нiж станом на 31.12.2012 року. Запаси у незавершеному виробництвi вiдсутнi. Розшифровка за видами запасiв надана у балансi. Запаси зменшилися за рахунок продажу та списання на ремонт механiзмiв. . Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi для всiх видiв запасiв. Метод оцiнки вибуття запасiв протягом звiтного перiоду не змiнювався i вiдповiдає вимогам МСБО 2 “Запаси”. Запаси, щодо яких слiд здiйснювати переоцiнку справедливої вартостi, вiдсутнi. Протягом 2013 року дооцiнка та уцiнка запасiв не здiйснювались. 1.1.5. Дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2013 р. складає 263 тис. грн., зменшилась на 39 тис. грн. у порiвняннi iз значенням на 1.01.2013 року. Основнi дебiтори наведенi у табл. 3. Табл. 3 Дебiтор Сума, тис. грн. Предмет заборгованостi ТОВ «БЦ Мiськбуд» 85 За виконанi роботи ПП «Рiвень» 105 — “ — ТОВ «СММП-9» 17 — “ — ПМП «ОВВА» 18 — “ — ТОВ «Екобуд» 5 — “ — Пiдприємство очiкує погашення цiєї заборгованостi протягом 2014 року. Резерв сумнiвних боргiв не створений. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть складає 5 тис. грн., зменшилась у порiвняннi з даними на 1.01.2013 р. 1.1.6. Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти за станом на 31.12.2013 р. зберiгаються на банкiвських рахунках та у касi. Облiк грошових коштiв i розрахункiв здiйснюється згiдно "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi", затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15.12.2004 р. № 637. Грошовi кошти у банках i касi пiдприємства в нацiональнiй валютi станом на 31.12.2013 р. становлять 19 тис. грн. Грошовi кошти в путi — вiдсутнi. Обмеження права пiдприємства на користування грошовими коштами у 2013 роцi вiдсутнi. 1.1.7. Iншi активи Iншi оборотнi активи представленi сумою податкового кредиту з податку на додану вартiсть. Активи за поточними податковими платежами складають 23 тис грн. з податку на додану вартiсть. 1.2. Витрати майбутнiх перiодiв Витрат майбутнiх перiодiв не має. 1.3. Вiдомостi про власний капiтал Пояснення щодо даних, наведених у цьому роздiлу Балансу, наданi у роздiлi 4 “Звiт про власний капiтал”. 1.4. Довгостроковi зобов'язання Непоточнi зобов'язання з очiкуваним строком погашення, бiльшим за 12 мiсяцiв, не визначенi. Довгостроковi фiнансовi зобов'язання на 31.12.2013 р. немає. Довгострокова кредиторська заборгованiсть вiдсутня. Вiдстроченi податковi зобов'язання вiдсутнi. Забезпечення наступних витрат i платежiв вiдсутнi. 1.5. Довгостроковi зобов’язання (поточнi зобов'язання) Зобов'язаннями визнається заборгованiсть пiдприємства iншим юридичним або фiзичним особам, що виникла внаслiдок минулих господарських операцiй, погашення якої у майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв пiдприємства та його економiчних вигiд. Поточними зобов'язаннями й забезпеченнями пiдприємства визнанi такi, що мають строк погашення не бiльше нiж 12 мiсяцiв та класифiкованi, виходячи з вiдповiдностi будь-якому з критерiїв, визначених у п. 60 МСБО 1. 1.5.1. Кредиторська заборгованiсть Поточна кредиторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) складає 13 тис. грн., та зменшилась на 1 тис. грн. в порiвняннi зi станом на 31.12.2012 року. Основнi кредитори наведенi у табл. 4. Табл. 4 Постачальники матерiалiв Постачальники iнших послуг Кредитор Сума, тис. грн. Кредитор Сума, тис. грн. - - ПМП «ОВВА» 12 Iншi поточнi зобов’язання складають 439 тис. грн., у порiвняннi зi значеннями на 1.01.2013 р. збiльшились на 328 тис. грн. та складаються з таких рахункiв: – розрахунки з рiзними дебiторами та кредиторами — 405 тис. грн.; – розрахунки з пiдзвiтними особами — 34 тис. грн.; Зобов'язання у складi груп вибуття вiдсутнi. 1.5.2. Зобов'язання Заборгованiсть по виплатi заробiтної плати складається з поточної 11 тис.грн. Заборгованiсть за внесками на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування є поточною i складає 4 тис. грн. Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями вiдсутня. Короткостроковi кредити банкiв на 31.12.2013 р. вiдсутнi. Зобов'язання за поточними податковими платежами в бюджет за станом на 31.12.2013 р. становять 11 тис. грн., в тому числi по розрахункам: ? податок на доходи фiзичних осiб — 0,6 тис. грн., ? екологiчний податок— 0,3 тис. грн., ? збiр за спецiальне використання водних ресурсiв — 0,04 тис. грн., ? єдиний податок — 7 тис. грн. ? оренда землi – 3,2 тис.грн. В цiлому валюта балансу пiдприємства за 2013 рiк зменшилась на 131 тис. грн. 2. Звiт про фiнансовi результати Фiнансова звiтнiсть пiдприємства складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку, який ведеться згiдно МСФЗ. Всi статтi доходiв i витрат, визнанi у звiтних перiодах включено до складу Звiту про фiнансовi результати Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капiталу пiдприємства (за винятком зменшення власного капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi. Витратами визнаються витрати певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. За умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена, доход у "Звiтi про фiнансовi результати" вiдображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, якi призводять до збiльшення власного капiталу пiдприємства. За умови, що оцiнка витрат може бути достовiрно визначена, витрати вiдображаються у "Звiтi про фiнансовi результати" в момент вибуття активу або збiльшення зобов'язання. Звiт складено за призначенням витрат. 2.1. Операцiйна дiяльнiсть Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї готової продукцiї (робiт, послуг) вiдображається в момент виконання робiт та надання послуг i за 2013 рiк складає 241 тис. грн. У звiтному перiодi доход отриманий вiд: – реалiзацiї робiт — 59 тис. грн.; – реалiзацiї послуг — 182 тис. грн. За статтею "Iншi доходи" вказано доход вiд реалiзацiї основних засобiв — 78 тис. грн. У статтi “Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робот, послуг)” вiдображена виробнича собiвартiсть реалiзованої продукцiї i товарiв, яка складається з виробничої собiвартостi послуг, що була реалiзована протягом звiтного перiоду, нерозподiлених постiйних загальновиробничих витрат та наднормативних i виробничих витрат. Елементи операцiйних витрат у складi собiвартостi розшифрованi додатковими рядками у звiтi. Усього собiвартiсть реалiзованої продукцiї за елементами витрат iз вищезазначеними коригуваннями становить 360тис. грн. Адмiнiстративнi витрати, пов'язанi з утриманням та обслуговуванням пiдприємства, у 2013 роцi склали 263 тис. грн. Iншi витрати — 36 тис. грн. Склад витрат наведено у табл. 5. Табл. 5 Адмiнiстративнi витрати, тис. грн. Iншi операцiйня витрати, тис. грн. Витрати на заробiтну плату з вiдрахуваннями 133 Витрати вiд вибуття основних засобiв 40 Послуги 59 Списання сумнiвної заборгованостi 46 Матерiальнi витрати 3 Розрахунково-касове обслуговування 2 Амортизацiя 8 Всього iнших операцiйних витрат 86 Податки - всього 58 В тому числi: - плата за землю 39 -Єдиний податок 18 - екологiчний податок. 1 Всього адмiнiстративних витрат 263 Збиток вiд операцiйної дiяльностi за 2013 рiк становить 451 тис. грн. Реструктуризацiя дiяльностi пiдприємства не вiдбувалась. Доходи (витрати) вiд припинених видiв дiяльностi вiдсутнi. Фiнансових витрат за 2013 рiк не має. Iншi операцiйнi витрати – 86 тис.грн. Сума збитку вiд звичайної дiяльностi до оподаткування у 2013 роцi — 373 тис. грн. Збиток вiд звичайної дiяльностi пiдприємства за 2013 рiк становить 373 тис. грн. Дивiденди не нараховувались. Iншi виплати акцiонерам не здiйснювались. Статтi, що мають бути вилученi з прибуткiв та збиткiв вiдповiдно до Концептуальної основи мiжнародних стандартiв: ? дооцiнка основних засобiв (МСБО 16) — не здiйснювалась; ? прибутки та збитки вiд переоцiнки фiнансових активiв для продажу (МСБО 39) вiдсутнi; ? рiзниця мiж фактичною собiвартiстю викуплених акцiй власної емiсiї та вартiстю їх перепродажу (МСБО 32) — подiї не вiдбувались. 3. Звiт про рух грошових коштiв Звiт грошових коштiв за 2013 рiк складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi вiдображений рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Грошовi потоки в iноземнiй валютi вiдсутнi. 3.1. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi Операцiйна дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi. Операцiйна дiяльнiсть є основним видом дiяльностi пiдприємства для отримання доходу. Сукупнi надходження вiд операцiйної дiяльностi у 2013 р. склали 631 тис. грн. Сукупнi витрати вiд операцiйної дiяльностi — 731 тис. грн. Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за 2013 рiк становить -100 тис. грн. (витрати). Вiдсутнi вiдомостi щодо надходження (вибуття) грошових коштiв внаслiдок судових справ. 3.2. Рух коштiв у результатi неоперацiйної дiяльностi Iнвестицiйна дiяльнiсть — це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiв, вiднесених до довгострокових та поточних фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти. Грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльностi пiдприємства включає грошовi надходження вiд продажу необоротних активiв — 108 тис. грн. Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi пiдприємства у 2013 роцi становить 108 тис. грн.(надходження). Фiнансова дiяльнiсть — це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими цiнними паперами i включає наступнi статтi: – отриманi позики — 110 тис.грн. – погашення позик — 100 тис.грн. Грошовi потоки вiд вiдсоткiв та дивiдендiв отриманих або сплачених — вiдсутнi. Чистий рух коштiв за звiтний 2013 рiк — 18 тис. грн. (дохiд). Залишок коштiв станом на 31.12.2013 р. становить 19 тис. грн. 4. Звiт про власний капiтал Статутний капiтал становить 141436 (сто сорок одна тисяча чотириста тридцять шiсть) грн., який роздiлений на 565744 простих iменних акцiй, номiнальна вартiсть однiєї простої iменної акцiї складає 0,25 грн. Засновником пiдприємства є фiзичнi особи, яким належить 100% акцiй пiдприємства. Статутний капiтал сплачений у сумi 141436 грн., у повному обсязi. Права, привiлеї, обмеження, в тому числi обмеження з виплати дивiдендiв i повернення капiталу, статутом не передбаченi. Додатковий капiтал немає. Операцiй з акцiонерами, виплат акцiонерам у 2013 роцi не вiдбувалося. Облiк нерозподiленого прибутку здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства. Непокритий збиток станом на 31.12.2013 р. становить 82 тис. грн. Загальна сума власного капiталу пiдприємства становить на 31.12.2013 р. 59 тис. грн., протягом зменшилася на 373 тис. грн. (збиток вiд звичайної дiяльностi). 5. Вплив iнфляцiї на монетарнi статтi Коригування статей фiнансової звiтностi на iндекс iнфляцiї вiдповiдно до МСБО 29 “Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї” не проведено. 6. Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн згiдно МСБО 24 Протягом 2013 року управлiнському персоналу нараховується i виплачується заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Компенсацiї та iншi виплати керiвництву пiдприємства, iншому управлiнському персоналу не здiйснювались. Протягом 2013 року пiдприємство здiйснювало операцiї з пов'язаними сторонами, як з виконання робiт, надання послуг, так i з придбання товарiв за звичайними цiнами. Iнших операцiй з пов'язаними особами не вiдбувалось. 7. Подiї пiсля дати балансу Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10 щодо подiй пiсля дати балансу, подiї що потребують коригування активiв та зобов'язань пiдприємства вiдсутнi. Голова правлiння _________ В.С.Шишков Гол. Бухгалтер__________ Т.В.Безкровна

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

д/н

Продовження тексту приміток

д/н